Ασφάλιση και Παροχές Ασθένειας, Αξιολόγηση Αναπηρίας και Ειδικά Θέματα

​​​​Ασφάλιση/Ειδικότερα Θέματα Ασφάλισης και Παροχών/​Ασφάλιση και Παροχές Ασθένειας, Αξιολόγηση Αναπηρίας και Ειδικά ΘέματαΑρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας, Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων είναι:​​

αα) Η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής μέτρων, που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και παροχές μητρότητας ασφαλισμένων σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εντός και εκτός του

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ανέργων. Η συμπλήρωση ή τροποποίηση των Κανονισμών παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, αλλά και αυτών που δεν εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, με τους οποίους ρυθμίζονται το είδος, το ύψος, η έκταση και ο τρόπος χορήγησης των παροχών ασθένειας.

ββ) Η θεσμική υποστήριξη και λειτουργία θεσμών νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών/ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών.

γγ) Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών υπέρ ασφάλισης ασθένειας και καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοση τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους οικείους Λογαριασμούς Παροχών σε Χρήμα, καθώς και η επιμέλεια μέτρων ειδικών προγραμμάτων.

δδ) Η εποπτεία θεμάτων Συμπληρωματικής Ασφάλισης για παροχές ασθένειας (Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου).

εε) Υποστήριξη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής και κατάρτιση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α., και γνώμης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην κατάρτιση και αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, στην κατάρτιση και αναθεώρηση των παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, στον χαρακτηρισμό και στην αναθεώρηση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α' 220), των χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. 

-Εγκύκλιος : Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α΄33) σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος – με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.9455/395/29-2-2016 και (ΑΔΑ: 7ΜΞ3465Θ1Ω-993).

-Εγκύκλιος : Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης» με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 3127/117/1-3-2016 και (ΑΔΑ:71ΔΠ465Θ1Ω-ΒΚΤ)

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι