Προσυνταξιοδοτικές Παροχές και Λοιπές Παροχές σε Χρήμα

​Ασφάλιση/Ειδικότερα Θέματα Ασφάλισης και Παροχών/​Προσυνταξιοδοτικές Παροχές και Λοιπές Παροχές σε ΧρήμαΑρμοδιότητες του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα είναι:

αα) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν τις προσυνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές των τραπεζοϋπαλλήλων και την αναπροσαρμογή τους μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ στους, μέχρι 31.12.1992, ασφαλισμένους και συνταξιούχους του πρώην ETAT και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του πρώην ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ββ) Ο καθορισμός του ημερήσιου τροφείου και η έγκριση αποδέσμευσης ποσών για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών, καθώς και θέματα προγραμμάτων παραθερισμού συνταξιούχων.

γγ) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η θέσπιση μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».

​δδ) Η εποπτεία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ' οίκον.

​εε) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στη χορήγηση επιδομάτων, βοηθημάτων ανεργίας και δώρων εορτών/αδείας στα πρόσωπα που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και δικαιούνται λήψης των ανωτέρω από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

​στστ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι