Ασφάλιση Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

​​​​​​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Ασφάλιση Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.


 

 Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα.

 Βασική αρμοδιότητα του Τμήματος Β Ασφάλισης Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., είναι η μελέτη, επ​​εξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των προσώπων που, πριν τον ν.4387/2016 (Α'85), υπάγονταν στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου ή σε άλλα ειδικά ασφαλιστικά καθεστώτα τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και πλέον υπάγονται στον ΕΦΚΑ. Επίσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

 Ασφαλιστέα πρόσωπα:

 Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας  και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι υπάλληλοι ΝΠΠΔ, οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν.3865/1955 και ν.δ. 4277/1962).

 Ασφάλιση των ως άνω προσώπων:

 Από 1-1-2017 όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι υπάλληλοι υπάγονται στον ΕΦΚΑ (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4387/2016)

 Χρόνος ασφάλισης : 

 Όπως ορίζουν οι γενικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4387/2016 ισχυρός χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θεωρείται:

- Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

- Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄)

- Ο χρόνος ασφάλισης που ήδη έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.

- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4387/2016.

- Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε καλόπιστα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

​Σχετικές  εγκύκλιοι :

1) Εγκύκλιος με αριθ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46), με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι αμείβονται τόσο με το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015), όσο και με το ειδικό μισθολόγιο (ν. 4472/2017).

Επιπλέον, παρασχέθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης ως συντάξιμων των διπλάσιων υπηρεσιών των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007).

2) Εγκύκλιος με αριθ. Φ10042/40444/1053/21.05.2019 (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ), με την οποία δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις ως προς την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007).

3) Εγκύκλιος με αριθ. Φ10042/57802/1618 (ΑΔΑ: ΩΥΤΓ465Θ1Ω-Υ3Ι), σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Ασφάλιση συνταξιούχων λόγω απασχόλησής τους :

 Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 6 του άρθρου 20 του ν.4378/2016 στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως αυτές προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

 Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12-6-2016 καθώς και σε εκείνους που η έναρξη καταβολής της σύνταξης ανατρέχει μέχρι αυτήν την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ 10043/οικ.27751/824/16-6-2017 με ΑΔΑ : 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι