Ασφάλιση Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα

​​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Ασφάλιση Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα.

Βασική αρμοδιότητα του Τμήματος Α Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα  είναι η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των μισθωτών του Ιδιωτικού τομέα, όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση, η προαιρετική ασφάλιση και η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης. Επίσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

 Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι εξής :

1) Ασφαλισμένοι μισθωτοί προερχόμενοι απ το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  που αφορά τις εξής κατηγορίες προσώπων :

  -  Οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτικός τομέας), εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονταν στην ασφάλιση κάποιου άλλου φορέα κύριας ασφάλισης πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.

-  Οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό, για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζονται να μην έχει συνάψει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-  Οι εργαζόμενοι που παρέχουν την προσωπική τους εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

- Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού.

​2) Ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ασφαλίζονταν στο πρώην ΕΤΑΑ και στον πρώην Τομέα ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ:
  Βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 εξομοιώνονται με τους λοιπούς μισθωτούς

3) Ασφάλιση μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών, μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ :

 Βάσει του άρθρου 40 παρ. 5 του ν.4387/2016 όπως έχει αντικατασταθεί από με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν.4578/2018 και ισχύει,  εξομοιώνονται με τους λοιπούς μισθωτούς.

 Συγκεκριμένα, πρόκειται για απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 
4) Ασφάλιση μισθωτών προερχομένων από :

​- Τον Τομέα Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ασφαλισμένοι μέχρι 1992)

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 σε ειδικά ταμεία τα οποία είχαν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης προσωπικού ΕΤΒΑ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική,   και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου  κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1-1-1993 που εργάζονται ως  ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές χορεύτριες προσωπικό ΟΑ και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

5) Ασφάλιση μισθωτών απασχολούμενων στο χώρο του Τύπου προερχομένων από τις Δ/νσεις ασφάλισης του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μετά την ένταξη του στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016.

 Αφορά μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΠΕΑΘ, του πρώην ΤΑΙΣΥΤ, του πρώην ΤΑΤΤΑ και του πρώην ΤΣΕΥΠ.

​ 6)  Ναυτικοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι απ το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

Σημειώνεται ότι το ΝΑΤ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν.4387/2016.

 Αφορά τους ναυτικούς μέλη συγκροτημένου πληρώματος πλοίων με Ελληνική σημαία καθώς και πλοίων συμβεβλημένων με το ΝΑΤ υπό σημαία κράτους της Ε.Ε. ή άλλου κράτους εξωτερικού.

 Χρόνος ασφάλισης : 

 Όπως ορίζουν οι γενικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016 ισχυρός χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θεωρείται:

- Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

- Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), των άρθρων 39,40 και 41 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄), του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) και του άρθρου 40 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄)

- Ο χρόνος ασφάλισης που ήδη έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.

- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4387/2016.

- Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε καλόπιστα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σχετικά με την εφαρμογή του 34 του ν. 4387/2016 ως προς την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος αριθ. Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 με ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40

 Ασφάλιση συνταξιούχων λόγω απασχόλησής τους :

 Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 6 του άρθρου 20 του ν.4387/2016 στους εξ' ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως αυτές προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

 Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12/6/2016 καθώς και σε εκείνους που η έναρξη καταβολής της σύνταξης ανατρέχει μέχρι αυτήν την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ 10043/οικ.27751/824/16-6-2017 με ΑΔΑ : 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3

 Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025.

 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ. 10043/18282/556/20-4-2017 με ΑΔΑ : Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π

 Προαιρετική ασφάλιση :

 Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ προβλέπονται και ισχύουν ενιαίες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 και 37 του ν.4387/2016 κατ' εξουσιοδότηση του οποίου έχει εκδοθεί η αριθ. Φ.80000/οικ. 21628/936/17-5-2017 Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6Τ3Ω465Θ1Ω-ΧΦΜ

 Ειδικότερα δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο που :

α)  Έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον 5 ετών ή 1500 ημερών από τα οποία το 1 έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης 5ετίας και επιπλέον υποβάλει τη σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του ή έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε σε υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3000 ημέρες ασφάλισης.

β) έχει διακόψει ή διακόπτει την υποχρεωτική του ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

γ) Δεν είναι ανάπηρος

δ) προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενους των πρώην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν έχουν οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης

 Οι μισθωτοί που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς εργοδότη – ασφαλισμένου όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι το ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και τα πρόσωπα της ΥΑ Φ.113/59954/2170/2016 (ΦΕΚ4569 Β΄) το ποσοστό της εισφοράς του άρθρου 39 παρ.1 και 41 παρ. 2 του ν.4387/2016 όπως αυτό ισχύει για όσους έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι τοθ ΟΓΑ καταβάλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 40 παρ. 2 και 41 παρ. 3 του ν.4387/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται από1-1-2022 και εφεξής.

​​Τέλος με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.4611/2019 (73 Α΄) ορίζονται τα σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι