Ασφάλιση μη Μισθωτών

​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Ασφάλιση μη Μισθωτών


  Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα.

 Βασική αρμοδιότητα του Τμήματος Γ Ασφάλισης μη Μισθωτών είναι η μελέτη επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των μη μισθωτών.  Επίσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

 Ειδικότερα το τμήμα εποπτεύει τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ για θέματα κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων :

α) Των τομέων και κλάδων του πρώην ΕΤΑΑ, όπως οι ανωτέρω εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ από 1-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν.4387/2016. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και της ειδικής Προσαύξησης μέχρι την κατάργησή της, - του πρώην Τ.Σ.Α.Υ. και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων μέχρι την κατάργησή του και - του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του ειδικού κλάδου για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του ΝΣΚ.)

β) Του κλάδου κύριας ασφάλισης και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του πρώην ΟΑΕΕ, όπως αυτοί  εντάχθηκαν στον Κλάδο Κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ από 1-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν.4387/2016. 

γ) Του Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961 και β) του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997 του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτοί  εντάχθηκαν στον Κλάδο Κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ από 1-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν.4387/2016.

Σημειώνεται ότι ο ΟΓΑ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα με νέα οργανωτική δομή (ΥΑ 80000/57604/15285/28-12-2016, ΑΔΑ: 6ΩΝΖ465Θ1Ω-Υ5Γ) για την άσκηση μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων και για θέματα που αφορούν την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που πλέον με το άρθρο 91 του ν.4387/2016 έχει χαρακτηριστεί προνοιακό επίδομα (η δαπάνη για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τον ΟΓΑ), για το οποίο αρμόδια είναι η Γεν. Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 δ) Αυτοαπασχολουμένων - ελεύθερων επαγγελματιών που, με το προγενέστερο του ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν σε άλλους Φορείς κύριας ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Φ113321/59554/2170/22-12-2016 (ΦΕΚ 4569 Β΄/2016) και συγκεκριμένα ασφαλισμένων Διευθύνσεων του πρώην ΕΤΑΠ –ΜΜΕ (Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων εφημερίδων Αθηνών Θες/νίκης, Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Τομέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης,  Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων πρακτορείων Αθηνών, Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων πρακτορείων Θες/νίκης), καθώς επίσης και των υπακτέων στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφημεριδοπώλες και πωλητές λαϊκών αγορών.

 Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα :

 Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137) προβλέπεται ότι από 1-1-2017:

- Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ από την ημερομηνία έναρξης άσκησης επαγγέλματος στη ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή απ τη ΔΟΥ.

- Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην ΤΑΝ του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης επαγγέλματος στη ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή απ τη ΔΟΥ.

 Σχετική εγκύκλιος: αριθ. Δ.15/Δ/οικ.3376/73/14-2-2018 με ΑΔΑ: ΩΜΑΤ465Θ1Ω-3ΣΦ

 Ασφάλιση με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (Τίτλος κτήσης) :

 Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης- πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω (άρθρο 55 του ν.4509/2017 ΦΕΚ 201 Α΄) έχει εκδοθεί η εγκύκλιος αριθ. Φ.Δ15/Γ/οικ.4624/106/5-2-2019 με ΑΔΑ : 6ΚΗΗ465Θ1Ω-ΛΚΟ

 Χρόνος ασφάλισης :  

 Όπως ορίζουν οι γενικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 ισχυρός χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θεωρείται:

- Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

- Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (115 Α), των άρθρων 39,40 και 41 του ν.3996/2011 (170 Α΄), του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν.3865/2010 (120 Α΄) και του άρθρου 40 του ν.2084/1992 ( 165 Α΄).

Στους χρόνους αυτούς με το άρθρο 32 του ν.4611/2019 (73 Α΄) έχει προστεθεί και ο χρόνος καταβολής βοηθήματος μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄)

- Ο χρόνος ασφάλισης που ήδη έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.

- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4387/2016.

- Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε καλόπιστα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

- Για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) ο χρόνος που καθορίζεται από τη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης ή αν δεν ορίζεται τέτοιος το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο ποσό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν της διάρκειας της σύμβασης παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.4509/2017.

 Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄2017) ειδικά όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλλει μέχρι την 31-12-2016 συνταξιοδοτικό αίτημα θεωρούνται ότι καλώς έχουν ασφαλιστεί για όσο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30-6-2017.

 Σχετικά με την εφαρμογή του 34 του ν.4387/2016 ως προς την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος αριθ. Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 με ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40.

Έναρξη λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση και προαιρετική ασφάλιση ειδικών κατηγοριών :

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4611/2019 (73 Α΄) ορίζεται η έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. Ως έναρξη ορίζεται την πρώτη μέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας όπως προκύπτει από βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και ως λήξη η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής της ασφαλιστέας ιδιότητας όπως προκύπτει από βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας ΔΥΟ.

Επίσης στο ίδιο άρθρο ορίζονται τα σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων.

 Ασφάλιση συνταξιούχων λόγω απασχόλησής τους :

 Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 6 του άρθρου 20 του ν.4378/2016 στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως αυτές προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

 Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12-6-2016 καθώς και σε εκείνους που η έναρξη καταβολής της σύνταξης ανατρέχει μέχρι αυτήν την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ 10043/οικ.27751/824/16-6-2017 με ΑΔΑ : 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3

 Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025.

Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ. 10043/18282/556/20-4-2017 με ΑΔΑ : Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π

​​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι