Εισφορές Ασφάλισης

​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Εισφορές Ασφάλισης Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα.

 Bασική αρμοδιότητα του Τμήματος Δ Εισφορών Ασφάλισης είναι ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, του τρόπου και των προθεσμιών υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, των προθεσμιών καταβολής εισφορών και της απόδοσης και είσπραξης των εισφορών κύριας ασφάλισης.

 Επίσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν θέματα εργαζομένων με ιδιομορφίες στην απασχόληση, αμοιβή ή τόπο εγκατάστασης καθώς και των προσώπων που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ.

 Ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορίες ασφαλισμένων προσώπων :


 Α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1)      Ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ασφαλίζονταν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 Από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ανέρχεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (άρθρο 38 παρ. 1 του ν.4387/2016). Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα του ως άνω συνολικού ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης (20%), που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (13-05-2016), αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1-1-2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1-1-2020 να διαμορφωθούν στο 20% (άρθρο 38 παρ.4 του ν.4387/2016).

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 38 (παρ. 1) του ν.4387/2016, ως βάση υπολογισμού των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων, με εξαίρεση τις  κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

  Οι απασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.- Φ10221/οικ.26816/929/2011 – ΦΕΚ Β 2778/2-12-2011) συνεχίζουν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (άρθρο 38 παρ 5). Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι καταβάλλουν επιπλέον ποσοστό εισφοράς 2,20 % και οι εργοδότες 1,40 % (3,60 % συνολικά) επί των ιδίων αποδοχών.   

  Υφίσταται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών που συνίσταται στο 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μισθωτού ( από 1-2-2019  650 Χ 10 = 6500,00 ευρώ).

  Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236) προστέθηκε εδάφιο γ στην παρ. 2 του άρθρου 38 με το οποίο ορίσθηκε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, που είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού (σήμερα 650 ευρώ).

  Επισημαίνουμε ότι από 1-2-2019 δεν υφίσταται πλέον διάκριση στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, σε άνω ή κάτω των 25 ετών (σχετική η υπ' αριθ. οικ.4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση, Β΄ 173). Ως εκ τούτου, από 1-2-2019 όπου στην κείμενη νομοθεσία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος βασικός μισθός μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών, από την ανωτέρω ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος βασικός μισθός μισθωτού


2)      Ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ασφαλίζονταν στο πρώην ΕΤΑΑ και στον πρώην Τομέα ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ :

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016 έχουν θεσπιστεί ενιαίοι κανόνες εισφορών για τους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση καταβάλλεται από 1-1-2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016.

Το αυτό ισχύει και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή όσον αφορά το εισόδημα που προέρχεται από τη μισθωτή απασχόληση.

 Για τους έμμισθους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση καταβάλλεται από 1-1-2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20 % που επιμερίζεται ως εξής :

-Για το έτος 2017 σε 15 % για τον ασφαλισμένο και 5 % για τον εργοδότη

-Για το έτος 2018 σε 10 % για τον ασφαλισμένο και 10 % για τον εργοδότη

-Από το έτος 2019 και εφεξής σε 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη.

 Σχετική εγκύκλιος : αριθ. Φ.80000/οικ.61689/2215/30-12-2016 με ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3


3)      Ασφάλιση μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών, μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ :

  Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του ν.4387/2016  όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του ν.4578/2018 και ισχύει οι μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 Συγκεκριμένα, πρόκειται για απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης για τα πρόσωπα αυτά ορίζεται στην Υ.Α. Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 (ΦΕΚ 4458/30-12-2016),  και ειδικότερα , η ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Κύριας Σύνταξης , για τους ανωτέρω ορίζεται ως εξής:

 Για το έτος 2017 σε 15,5% (1,67% ασφαλισμένου και 13,83% εργοδότη),

 για το έτος 2018 σε 17,01% (3,34 % ασφαλισμένου και 13,67 % εργοδότη),

 για το έτος 2019 σε 18,5 % (5 % ασφαλισμένου και 13,5 % εργοδότη) ,

 για το έτος 2020 και εφεξής σε 20% (6,67 % ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται της ασφάλισης όσοι υπάγονται στις διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του πρώην ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά και για διάστημα μέχρι 150 ημερών ετησίως σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις που μεταποιούν τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρουμένης της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή.

 Σχετικές εγκύκλιοι αριθ. Φ.80000/οικ.61689/2215/30-6-2016 με ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3

και αριθ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7


4)      Ασφαλισμένοι  τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου,  οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας  και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι υπάλληλοι ΝΠΠΔ, οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3865/1955 και  ν.δ. 4277/1962),  από 1-1-2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ (αριθ. 4 παρ. 1 του ν.4387/2016) και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως εξής :

 Από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ανέρχεται σε 20% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 1 του ν.4387/2016).

 Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα του ως άνω συνολικού ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης (20%), που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (13-5-2016), αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1-1-2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1-1-2020 να διαμορφωθούν στο 20% (άρθρο 5 παρ. 1γ του ν.4387/2016).

 Κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης, εκδόθηκε η με αριθ. 111482/0092/2016 ΚΥΑ, με την οποία αναπροσαρμόζονται οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου από 1-1-2017, οπότε και διαμορφώνονται στο 20% έως και 1-1-2020 .

 Επιπλέον και για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ (ασφαλισμένοι έως 31-12-1992) οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ.4277/1962) και δεδομένου ότι οι εισφορές τους για τον κλάδο σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, ανέρχονταν σε ποσοστό 32%, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 25,33% για τον εργοδότη, εκδόθηκε η ΥΑ με αριθ. Φ11321/οικ.45947/1757 ΦΕΚ Β' 4458/2016), με την οποία επίσης αναπροσαρμόζονται οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου από 1-1-2017 έως και 1-1-2020, οπότε και διαμορφώνονται στο 20%.

 Συντάξιμες αποδοχές:

 Για τους μέχρι 31-12-1992 μονίμους υπαλλήλους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών του άρθρου 59 παράγραφος 2 και 9 (περίπτωση ι της παραγράφου 2) του Πρ. Δ/γματος 169/2007 όπως ισχύουν, δηλαδή επί του βασικού μισθού, του επιδόματος θέσης ευθύνης και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (μόνον για όσους βάσει του άρθρου 4 του ν.3660/2008 έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ – αφορά υπαλλήλους ΟΤΑ Α΄ βαθμού).

 Για τους από 1-1-1993 μονίμους υπαλλήλους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικά καταβαλλομένων αποδοχών (άρθρο 17 παρ. 1 του ν.2084/1992), όπως ισχύει, δηλαδή επί του βασικού μισθού, της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος θέσης ευθύνης, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών.

 Για υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ ασφαλισμένους πριν ή μετά την 1-1-1993, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικά καταβαλλομένων αποδοχών του άρθρου 17 παρ.1 του ν. 2084/1992.

Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.10042/οικ.13567/329/8-6-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Για όσους αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια του ν.4472/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από τον ν.4472/2017 (άρθρο 3 του ν.4488/2017).


5)       Ασφαλισμένοι μισθωτοί προερχομένων από :

Τον Τομέα Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ασφαλισμένοι μέχρι 1992)

-Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 σε ειδικά ταμεία τα οποία είχαν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης προσωπικού ΕΤΒΑ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική,   και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου  κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές.

-  Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1-1-1993 που εργάζονται ως  ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές χορεύτριες προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

- Τακτικοί υπάλληλοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου

- Τακτικοί υπάλληλοι του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με διατάξεις των πρώην ΤΣΠΕΑΘ των πρώην ΤΑΤΤΑΘ

- Τακτικοί υπάλληλοι του Τομέα Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην ΤΣΑΥ

 

        Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι εργοδότες τους στον ΕΦΚΑ αναπροσαρμόζονται σταδιακά από 1-1-2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. Φ.11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4458/30-12-2016).

 

6)      Ασφαλισμένοι μισθωτοί προερχόμενοι από τις Δ/νσεις Ασφάλισης του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Αφορά μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΠΕΑΘ, του πρώην ΤΑΙΣΥΤ, του πρώην ΤΑΤΤΑΘ και του πρώην ΤΣΕΥΠ.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (Α΄ 236), τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν εισφορά 6,67 % επί των αποδοχών του των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και οι εργοδότες τους εισφορά 7,5% για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 επί των ιδίων αποδοχών που αναπροσαρμόζεται σταδιακά κατ' έτος μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,3 % από 1-1-2020 ίδιο δηλαδή με το προβλεπόμενο για τους μισθωτούς του ΕΦΚΑ που προέρχονται απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  (2017 8,96%, 2018 10,42%, 2019 11,87%, 2020 13,33%).

    Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑΘ προβλέπεται πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου 3,6 % για τη συνταξιοδότησή τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

        Υφίσταται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών που συνίσταται στο 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μισθωτού (από 1-2-2019 650 Χ 10 = 6500,00 Ευρώ).

 Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄236) προστέθηκε εδάφιο γ στην παρ. 2 του άρθρου 38 με το οποίο ορίσθηκε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, που είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 ευρώ).

 Για μισθωτούς κάτω των 25 ετών με πλήρη απασχόληση η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 (περίπτωση β) της υποπαράγραφος ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ήτοι 510,95 ευρώ.

      Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.80000/οικ.61647/2212/11-1-2017 ΑΔΑ ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε

 

7)    Ναυτικοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι απ το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

 Από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι τα ποσοστά εισφορών των ναυτικών υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του Π.Δ. 913/1978 και οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη σε αναλυτική περιοδική δήλωση. 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του ΝΑΤ (Κ.Ν.792/1978) οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ναυτικού και πλοιοκτήτη ορίζονται ως ποσοστό επί των αποδοχών των ναυτικών βάσει των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων για κάθε τύπο πλοίου και ειδικότητα του ναυτικού και το ύψος τους ως ποσοστό εξαρτάται από το αν το πλοίο φέρει Ελληνική – Κοινοτική σημαία  ή σημαία κράτους εξωτερικού (μη κοινοτικού κράτους).

  Στο ΝΑΤ  ο ασφαλιστέος μισθός  του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (προσαυξημένες αποδοχές) είναι οι βασικές αποδοχές που προβλέπονται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση για κάθε τύπο πλοίου και ειδικότητα του ναυτικού, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο ικανότητάς του, προσαυξημένες κατά ποσοστό αδείας - δώρου εορτών - Κυριακής αργίας που είναι διαφορετικό ανά τύπο πλοίου.

α) Πλοία με Ελληνική Σημαία ή συμβεβλημένα πλοία με το ΝΑΤ υπό Κοινοτική σημαία :

  Ναυτικός :       9 % επί των προσαυξημένων αποδοχών

  Πλοιοκτήτης :14 % επί των προσαυξημένων αποδοχών

β)  Συμβεβλημένα πλοία με το ΝΑΤ υπό σημαία κράτους εξωτερικού (μη κοινοτικού Κράτους) :

   Ναυτικός :       11 % επί προσαυξημένων αποδοχών

   Πλοιοκτήτης : 18 % επί προσαυξημένων αποδοχών

 

 Β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ   (πρώην ΕΤΑΑ)

 Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (για τους νέους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Ειδικότερα από 1-1-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι (κατά τη διάκριση του ν.2084/1992), ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με άρθρο 39 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4578/2018,  το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων του πρώην ΕΤΑΑ), ασφαλισμένων άνω της πενταετίας, μειώνεται από την 1-1-2019 σε 13,33% έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού 20% που ίσχυσε για τα έτη 2017 και 2018.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω μείωση του ύψους του ασφαλίστρου αφορά τους ασφαλισμένους που αυτοαπασχολούνται, και όχι όσους παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, για τους οποίους εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσοστά ασφάλισης.

   Σύμφωνα με την αριθ. οικ.61502/3399/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330, Β΄), ΑΔΑ 7Ζ7Ν465Θ1Ω-7ΛΜ  για τους ασφαλισμένους των πρώην ΕΤΑΑ βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ή εκείνο που προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι με την Υπουργική απόφαση αριθ. 25599/1453/2017 ΦΕΚ 1942 Β΄/6-6-2017 τροποποιήθηκε η ως άνω 61502/3399/3-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017)

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4578/2018 εξακολουθούν και μετά την 1-1-2019 να έχουν ισχύ οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

 

  Επιπλέον ορίζεται ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης και περίθαλψης, συνδεδεμένο με το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού που από 1-2-2019 ανέρχεται σε 650,00 ευρώ.

  Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη, όπως αυτή έχει υπολογιστεί επί του εισοδήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, ο οποίος από 1-2-2019 ανέρχεται στα 650 ευρώ (παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Επομένως, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε €130.

Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν.4387/2016. Συνεπώς το μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού και διαμορφώνεται από 1-2-2019 σε €6.500, με την ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε €866,45 (13,33% x €6.500).

  Σημειώνουμε ότι το κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων όπου καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του έτους.

 Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ανεξάρτητα απασχολούμενους να προχωρήσουν από 1-1-2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Εργαζόμενοι  που ασφαλίζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ):

 Ως βάση για τον προσδιορισμό των εισφορών και για τους αυτοαπασχολούμενους που εκδίδουν ΔΠΥ σε περισσότερους των τριών αντισυμβαλλόμενων – ορίστηκε όπως και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες- το ετήσιο εισόδημα τους .

 Σχετική εγκύκλιος η αριθ. Φ.80000/οικ.5547/248/7-2-2017 με ΑΔΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ

Ειδικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους κάτω της 5ετίας.

 Με το άρθρο 2 του ν.4578/2018 προστίθεται στον ν.4387/2016 νέο άρθρο 39Α, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το πρώην ΕΤΑΑ κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση

 Για τα ανωτέρω πρόσωπα προβλέπεται ότι από την 1-1-2019 τo ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%. Συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται τα προβλεπόμενα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ποσοστά ασφάλισης ύψους 14% και 17% που προβλέπονταν από 1-1-2017 για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας.

Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση ανέρχεται για το διάστημα από την 1-2-2019 και εντεύθεν στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, δηλαδή επί του ποσού των €455 (€650 Χ 70%) και η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη διαμορφώνεται σε €60,65.

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2017 έως και 31-12-2020

Με το άρθρο 98 του ν.4387/2017 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017 μέχρι και  31-12-2020 για τους άνω της 5ετίας ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους που προέρχονται από το πρώην Ε.Τ.Α.Α., αναλόγως με το εισόδημά τους. 

 Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται και για τους κάτω της 5ετίας αυτοαπασχολούμενους που υπάγονταν ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ για το διάστημα από 1-1-2017 έως και 31-12-2020 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν.4387/2017. (εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ ενώ η προσαρμογή του 50 % εφαρμόζεται για εισοδήματα μεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ)

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για όσους συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

 Από τις διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους και που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ενώ για τους απασχολούμενους συνταξιούχους θα πρέπει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης (40 έτη) να έχει συμπληρωθεί πριν την συνταξιοδότηση. Η ρύθμιση αφορά και τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ που υπάγονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 ως προς τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους.

 Σχετική εγκύκλιος  αριθ. Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915. 

Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος). Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η   αριθ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ 

Ειδικά όσον αφορά την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016  όπου προκύπτει επιμερισμός ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε μέχρι και 2 αντισυμβαλλόμενους, καθώς επίσης και για τις ασφαλιστικές εισφορές Υγειονομικών αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών έχει εκδοθεί η αριθ. Δ15./Δ/οικ. 6180/1692/5-12-2018 εκύκλιος με ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ

 

 Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.)

Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (για τους νέους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Ειδικότερα από 1-1-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι (κατά τη διάκριση του ν.2084/1992), ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με άρθρο 39 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4578/2018,  το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων του πρώην ΕΤΑΑ), ασφαλισμένων άνω της πενταετίας, μειώνεται από την 1-1-2019 σε 13,33% έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού 20% που ίσχυσε για τα έτη 2017 και 2018.

   Σύμφωνα με την αριθ. οικ.61502/3399/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330, Β΄), ΑΔΑ 7Ζ7Ν465Θ1Ω-7ΛΜ  για τους ασφαλισμένους των πρώην ΕΤΑΑ βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ή εκείνο που προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι με την Υπουργική απόφαση 25599/1453/2017 ΦΕΚ 1942 Β΄/6-6-2017 τροποποιήθηκε η ως άνω 61502/3399/3-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017)

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4578/2018 εξακολουθούν και μετά την 1-1-2019 να έχουν ισχύ οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

  Επιπλέον ορίζεται ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης και περίθαλψης, συνδεδεμένο με το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού που από 1-2-2019 ανέρχεται σε 650,00 ευρώ.

  Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη, όπως αυτή έχει υπολογιστεί επί του εισοδήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, ο οποίος από 1-2-2019 ανέρχεται σε 650 ευρώ (παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Επομένως, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε €130.

Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν.4387/2016. Συνεπώς το μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού και διαμορφώνεται από 1-2-2019 σε €6.500, με την ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε €866,45 (13,33% x €6.500).

  Σημειώνουμε ότι το κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων όπου καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του έτους.

 Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να προχωρήσουν από 1-1-2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

 

Εργαζόμενοι  που ασφαλίζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ):

 Ως βάση για τον προσδιορισμό των εισφορών και για τους αυτοαπασχολούμενους που εκδίδουν ΔΠΥ σε περισσότερους των τριών αντισυμβαλλόμενων – ορίστηκε όπως και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες- το ετήσιο εισόδημα τους .

 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.80000/οικ.5547/248/7-2-2017 με ΑΔΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ

 

Ασφάλιση με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (Τίτλος κτήσης) :

 Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης- πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω της 5ετίας που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 περίπτωση α του ν.4387/2016 δηλαδή τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 55 του ν.4509/2017).

  Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ν.4387/2016 περί κατωτάτου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος και παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου μήνα της έκδοσής του.  

 

Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών καθώς και ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων :

Οι εταίροι των ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που ασκούν ταυτόχρονα καθήκοντα διαχείρισης χωρίς να προβλέπεται αμοιβή αλλά αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που προβλέπεται αμοιβή για τα συγκεκριμένα καθήκοντα καταβάλλουν εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ.1 του ίδιου νόμου περί παράλληλης ασφάλισης.

Όσον αφορά τις ΙΚΕ εάν ο εταίρος έχει οριστεί διαχειριστής υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 εφόσον επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και σε περίπτωση μονοπρόσωπης ΙΚΕ καταβάλλονται εισφορές βάσει του άρθρου 39 επί του αθροίσματος του εισοδήματος (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων  έως και 5 δωματίων καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από άρθρο 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύει. Σε περίπτωση όμως που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα υπαγόμενη στον πρώην ΟΓΑ, τότε καταβάλλουν εισφορά βάσει του άρθρου 40 όπως ισχύει για το σύνολο του εισοδήματος τόσο απ την αγροτική δραστηριότητα όσο και από τα τουριστικά καταλύματα. Αυτά εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων 6-10 δωματίων που είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Για τα ειδικότερα θέματα ασφάλισης των ανωτέρω κατηγοριών ασφαλισμένων έχει εκδοθεί η αριθ. Δ./15/Δ΄/619/15/13-4-2018 εγκύκλιος προς τον ΕΦΚΑ με ΑΔΑ : ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ

 

Ειδικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους κάτω της 5ετίας συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ

 Με το άρθρο 2 του ν.4578/2018 προστίθεται στον ν.4387/2016 νέο άρθρο 39Α, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

 Για τα ανωτέρω πρόσωπα προβλέπεται ότι από την 1-1-2019 τo ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%.

Συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται τα προβλεπόμενα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ποσοστά ασφάλισης ύψους 14% και 17% που προβλέπονταν από 1-1-2017 για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας.

Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση ανέρχεται για το διάστημα από την 1-2-2019 και εντεύθεν στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, δηλαδή επί του ποσού των €455 (€650 Χ 70%) και η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη διαμορφώνεται σε €60,65.

 

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για όσους συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

 Από τις διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους και που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ενώ για τους απασχολούμενους συνταξιούχους θα πρέπει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης (40 έτη) να έχει συμπληρωθεί πριν την συνταξιοδότηση. Η ρύθμιση αφορά και τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ που υπάγονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 ως προς τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους.

 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915. 

 

Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος). Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η αριθ.   Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ.

 

Ειδικά όσον αφορά την εκκαθάριση σε περιπτώσεις των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπου προκύπτει επιμερισμός ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε μέχρι και 2 αντισυμβαλλόμενους, έχει εκδοθεί η αριθ. Δ15./Δ/οικ. 6180/1692/5-12-2018 εκύκλιος με ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ

 

 Δ) ΑΓΡΟΤΕΣ   (πρώην Ο.Γ.Α.)

 Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΓΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 και ισχύει  ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού. (650 Χ 70% = 455 Ευρώ από 1-2-2019)

 Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μισθωτού (650 Χ10 = 6500,00 Ευρώ από 1-2-2019).

 Ορίζεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33 % από 1-1-2022 αντί του ποσοστού 20% που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή υφίσταται μεταβατικό στάδιο σταδιακής αύξησης των εισφορών ως εξής:

- Από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 12 % επί του φορολογητέου εισοδήματος.

 - Από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 12,67 % .  

 - Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 13 %

 - Από 1-1-2022 και εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 13,33 %.

 

Επίσης όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο από 1.1.2019 και εντεύθεν η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται:

α) Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού.

β) Από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού.

γ) Από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού.

δ) Από 1.1.2022 και εντεύθεν του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού.

 

   Επίσης σύμφωνα με την αριθ. οικ. 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330 Β')

Σχετική ΑΔΑ: 6Υ1Χ465Θ1Ω-ΥΕΥ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 η βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

  Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό που διαμορφώνεται κατ' έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει κάθε φορά και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από την ανωτέρω δραστηριότητα.

 Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους  διαιρεμένου δια του δώδεκα.

Με την Υπουργική απόφαση αριθ. 25598/1452/2017 ΦΕΚ Β΄ 1977/7-6-2017  τροποποιήθηκε η ως άνω 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

 Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017).

  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4578/2018 εξακολουθούν και μετά την 1-1-2019 να έχουν ισχύ οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα αγρότες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους.

 Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

 

 Ειδικά όσον  αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων  των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως 10 δωματίων που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, αυτοί καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από άρθρο 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες (παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016)

Σχετική εγκύκλιος αριθ Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

Σε περίπτωση όμως που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα υπαγόμενη στον πρώην ΟΓΑ τότε καταβάλλουν εισφορά βάσει του άρθρου 40 όπως ισχύει για το σύνολο του εισοδήματος τόσο απ την αγροτική δραστηριότητα όσο και από τα τουριστικά καταλύματα. Αυτά εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων 6-10 δωματίων που είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Για τα ειδικότερα θέματα ασφάλισης της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων έχει εκδοθεί η αριθ. Δ./15/Δ΄/619/15/13-4-2018 εγκύκλιος προς τον ΕΦΚΑ με ΑΔΑ : ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ

​ 

Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος). Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η   αριθ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι