Εισφορές Ασφάλισης

​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Εισφορές Ασφάλισης Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα ​

Bασική αρμοδιότητα του Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης  είναι ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, του τρόπου και των προθεσμιών υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, των προθεσμιών καταβολής εισφορών και της απόδοσης και είσπραξης των εισφορών κύριας ασφάλισης.

 Επίσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν θέματα εργαζομένων με ιδιομορφίες στην απασχόληση, αμοιβή ή τόπο εγκατάστασης καθώς και των προσώπων που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ.

 Ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορίες ασφαλισμένων προσώπων :

 Α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1) Ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ασφαλίζονταν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ανέρχεται σε 20% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (άρθρο 38 παρ. 1 του ν.4387/2016). Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα του ως άνω συνολικού ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης (20%), που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (13-05-2016), αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1-1-2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1-1-2020 να διαμορφωθούν στο 20% (άρθρο 38 παρ.4 του ν.4387/2016).

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 38 (παρ. 1) του ν.4387/2016, ως βάση υπολογισμού των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων, με εξαίρεση τις  κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

  Οι απασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.- Φ10221/οικ.26816/929/2011 – ΦΕΚ Β 2778/2-12-2011) εξαιρούνται ρητώς από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας του ν.4336/2015, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ε.3, περίπτ. 4 της παρ. 3 του εν λόγω νόμου, συνεχίζουν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (άρθρο 38 παρ 5). Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι καταβάλλουν επιπλέον ποσοστό εισφοράς 2,20 % και οι εργοδότες 1,40 % (3,60 % συνολικά) επί των ιδίων αποδοχών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

  Υφίσταται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών που συνίσταται στο 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 Χ 10 = 5860,80 ευρώ).

 Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236) προστέθηκε εδάφιο γ στην παρ. 2 του άρθρου 38 με το οποίο ορίσθηκε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, που είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 ευρώ).

 Για μισθωτούς κάτω των 25 ετών με πλήρη απασχόληση η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 (περίπτωση β) της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ήτοι 510,95 ευρώ.

2) Ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ασφαλίζονταν στο πρώην ΕΤΑΑ και στον πρώην Τομέα ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ :

 Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016 έχουν θεσπιστεί ενιαίοι κανόνες εισφορών για τους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και τους εργοδότες τους. Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση καταβάλλεται από 1-1-2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016. Το αυτό ισχύει και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή όσον αφορά το εισόδημα που προέρχεται από τη μισθωτή απασχόληση.

 Για τους έμμισθους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση καταβάλλεται από 1-1-2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20 % που επιμερίζεται ως εξής :

-Για το έτος 2017 σε 15 % για τον ασφαλισμένο και 5 % για τον εργοδότη

-Για το έτος 2018 σε 10 % για τον ασφαλισμένο και 10 % για τον εργοδότη

-Από το έτος 2019 και εφεξής σε 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη.

 Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.61689/2215/30-12-2016 με ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3

3) Ασφάλιση μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών, μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ :

 Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του ν.4387/2016 οι μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 Συγκεκριμένα, πρόκειται για απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης για τα πρόσωπα αυτά ορίζεται στην Υ.Α. Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 (ΦΕΚ 4458/30-12-2016),  και ειδικότερα , η ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Κύριας Σύνταξης , για τους ανωτέρω ορίζεται ως εξής:

 Για το έτος 2017 σε 15,5% (1,67% ασφαλισμένου και 13,83% εργοδότη),

 για το έτος 2018 σε 17,01% (3,34 % ασφαλισμένου και 13,67 % εργοδότη),

 για το έτος 2019 σε 18,5 % (5 % ασφαλισμένου και 13,5 % εργοδότη) ,

 για το έτος 2020 και εφεξής σε 20% (6,67 % ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη).

 Σχετικές εγκύκλιοι : Φ.80000/οικ.61689/2215/30-6-2016 με ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3

και Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

4) Ασφαλισμένοι  τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου,  οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας  και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι υπάλληλοι ΝΠΠΔ, οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3865/1955 και  ν.δ. 4277/1962),  από 1-1-2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ (αριθ. 4 παρ. 1 του ν.4387/2016) και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως εξής :

 Από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ανέρχεται σε 20% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 1 του ν.4387/2016).

 Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα του ως άνω συνολικού ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης (20%), που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (13-5-2016), αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1-1-2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1-1-2020 να διαμορφωθούν στο 20% (άρθρο 5 παρ. 1γ του ν.4387/2016).

 Κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης, εκδόθηκε η με αριθ. 111482/0092/2016 ΚΥΑ, με την οποία αναπροσαρμόζονται οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου από 1-1-2017, οπότε και διαμορφώνονται στο 20% έως και 1-1-2020 .

 Επιπλέον και για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ (ασφαλισμένοι έως 31-12-1992) οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ.4277/1962) και δεδομένου ότι οι εισφορές τους για τον κλάδο σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, ανέρχονταν σε ποσοστό 32%, επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 25,33% για τον εργοδότη, εκδόθηκε η ΥΑ με αριθ. Φ11321/οικ.45947/1757 ΦΕΚ Β' 4458/2016), με την οποία επίσης αναπροσαρμόζονται οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου από 1-1-2017 έως και 1-1-2020, οπότε και διαμορφώνονται στο 20%.

  Συντάξιμες αποδοχές:

 Τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους, που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν.4354/2015 και σύμφωνα με τη οικεία νομοθεσία (αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει και άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει), ως αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, νοούνται αυτές, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο με αριθ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) του Υπουργείων Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να προσδιορισθούν οι συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015, κριτήριο είναι η σχέση εργασίας τους και όχι το ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο υπάγονταν έως 31-12-2016.

Επομένως, οι συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία νομοθεσία και στην ως άνω εγκύκλιο, αφορούν όσους έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν από 1-1-2017 με σχέση δημοσίου δικαίου. Αντιθέτως, οι συντάξιμες αποδοχές όσων έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι αυτές όπως ορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές τους, με εξαίρεση τις  κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

 Ασφαλισμένοι μισθωτοί προερχομένων από :

Τον Τομέα Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ασφαλισμένοι μέχρι 1992)

-Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 σε ειδικά ταμεία τα οποία είχαν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης προσωπικού ΕΤΒΑ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική,   και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους, ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

- Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου  κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές.

-  Κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1-1-1993 που εργάζονται ως  ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και προσωπικού σκηνής, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές χορεύτριες προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

- Τακτικοί υπάλληλοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου

- Τακτικοί υπάλληλοι του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με διατάξεις των πρώην ΤΣΠΕΑΘ των πρώην ΤΑΤΤΑΘ

- Τακτικοί υπάλληλοι του Τομέα Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην ΤΣΑΥ

        Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι εργοδότες τους στον ΕΦΚΑ αναπροσαρμόζονται σταδιακά από 1-1-2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Φ.11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4458/30-12-2016).

5) Ασφαλισμένοι μισθωτοί προερχόμενοι από τις Δ/νσεις Ασφάλισης του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Αφορά μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΠΕΑΘ, του πρώην ΤΑΙΣΥΤ, του πρώην ΤΑΤΤΑΘ και του πρώην ΤΣΕΥΠ.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (Α΄ 236), τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν εισφορά 6,67 % επί των αποδοχών του των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και οι εργοδότες τους εισφορά 7,5% για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 επί των ιδίων αποδοχών που αναπροσαρμόζεται σταδιακά κατ' έτος μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,3 % από 1-1-2020 ίδιο δηλαδή με το προβλεπόμενο για τους μισθωτούς του ΕΦΚΑ που προέρχονται απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  (2017 8,96%, 2018 10,42%, 2019 11,87%, 2020 13,33%).

    Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑΘ προβλέπεται πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου 3,6 % για τη συνταξιοδότησή τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

        Υφίσταται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών που συνίσταται στο 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 Χ 10 = 5860,80 Ευρώ).

 Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄236) προστέθηκε εδάφιο γ στην παρ. 2 του άρθρου 38 με το οποίο ορίσθηκε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, που είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 ευρώ).

 Για μισθωτούς κάτω των 25 ετών με πλήρη απασχόληση η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 (περίπτωση β) της υποπαράγραφος ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ήτοι 510,95 ευρώ.

      Σχετική εγκύκλιος Φ.80000/οικ.61647/2212/11-1-2017 ΑΔΑ ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε

6)  Ναυτικοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι απ το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

 Από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι τα ποσοστά εισφορών των ναυτικών υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του Π.Δ. 913/1978 και οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη σε αναλυτική περιοδική δήλωση.  

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του ΝΑΤ (Κ.Ν.792/1978) οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ναυτικού και πλοιοκτήτη ορίζονται ως ποσοστό επί των αποδοχών των ναυτικών βάσει των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων για κάθε τύπο πλοίου και ειδικότητα του ναυτικού και το ύψος τους ως ποσοστό εξαρτάται από το αν το πλοίο φέρει Ελληνική – Κοινοτική σημαία  ή σημαία κράτους εξωτερικού (μη κοινοτικού κράτους).

  Στο ΝΑΤ  ο ασφαλιστέος μισθός  του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (προσαυξημένες αποδοχές) είναι οι βασικές αποδοχές που προβλέπονται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση για κάθε τύπο πλοίου και ειδικότητα του ναυτικού, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο ικανότητάς του, προσαυξημένες κατά ποσοστό αδείας - δώρου εορτών - Κυριακής αργίας που είναι διαφορετικό ανά τύπο πλοίου.

 

α) Πλοία με Ελληνική Σημαία ή συμβεβλημένα πλοία με το ΝΑΤ υπό Κοινοτική σημαία :

  Ναυτικός :       9 % επί των προσαυξημένων αποδοχών

  Πλοιοκτήτης :14 % επί των προσαυξημένων αποδοχών

 

β)  Συμβεβλημένα πλοία με το ΝΑΤ υπό σημαία κράτους εξωτερικού (μη κοινοτικού Κράτους) :

   Ναυτικός :       11 % επί προσαυξημένων αποδοχών

   Πλοιοκτήτης : 18 % επί προσαυξημένων αποδοχών

 

 Β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ   (πρώην ΕΤΑΑ)

 Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (για τους νέους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Ειδικότερα από 1-1-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι (κατά τη διάκριση του ν.2084/1992), ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

   Σύμφωνα με την αριθ. οικ.61502/3399/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330, Β΄), ΑΔΑ 7Ζ7Ν465Θ1Ω-7ΛΜ  για τους ασφαλισμένους των πρώην ΕΤΑΑ βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ή εκείνο που προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

  Επιπλέον ορίζεται ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης και περίθαλψης, συνδεδεμένο με το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 ευρώ.

  Σημειώνουμε ότι το κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων όπου καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του έτους.

 Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ανεξάρτητα απασχολούμενους να προχωρήσουν από 1-1-2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

  Επιπλέον προβλέπονται ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις (παρ. 1β του άρθρου 39) για τον καθορισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία εισόδου στην επαγγελματική δραστηριότητα συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων.

 Ειδικότερα, το μηνιαίο ασφάλιστρο ύψους 20% καταβάλλεται μειωμένο από τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους στους εντασσόμενους φορείς ΤΜΔΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση.

 Συγκεκριμένα για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής.

 Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού των €586,08 μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των €410,26.

 Σημειώνουμε ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του ν.4389/2016) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ' έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

  Η παραπάνω πρόβλεψη αποσκοπεί στην καταβολή χαμηλότερων των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών ώστε να διευκολυνθούν στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης οι νεοεισερχόμενοι στην παραγωγική διαδικασία κατά το χρονικό διάστημα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Με την Υπουργική απόφαση 25599/1453/2017 ΦΕΚ 1942 Β΄/6-6-2017 τροποποιήθηκε η ως άνω 61502/3399/3-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017) και το άρθρο

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος). Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2  : Με το άρθρο 98 του ν.4387/2017 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017 μέχρι και  31-12-2020 για τους άνω της 5ετίας ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες που προέρχονται από το πρώην Ε.Τ.Α.Α., αναλόγως με το εισόδημά τους. 

 Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται και για τους κάτω της 5ετίας αυτοαπασχολούμενους που υπάγονταν ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ για το διάστημα από 1-1-2017 έως και 31-12-2020 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν.4387/2017. (εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ ενώ η προσαρμογή του 50 % εφαρμόζεται για εισοδήματα μεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3  : από τις διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους και που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ενώ για τους απασχολούμενους συνταξιούχους θα πρέπει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης (40 έτη) να έχει συμπληρωθεί πριν την συνταξιοδότηση. Η ρύθμιση αφορά και τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ που υπάγονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 ως προς τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους.

 Σχετική εγκύκλιος Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915. 

 

 Εργαζόμενοι  που ασφαλίζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ):

 Ως βάση για τον προσδιορισμό των εισφορών και για τους αυτοαπασχολούμενους που εκδίδουν ΔΠΥ σε περισσότερους των τριών αντισυμβαλλόμενων – ορίστηκε όπως και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες- το ετήσιο εισόδημα τους .

 Σχετική εγκύκλιος Φ.80000/οικ.5547/248/7-2-2017 με ΑΔΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ

 

 Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.)

 Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες  πρώην ΟΑΕΕ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

   Ειδικότερα από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι (κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992), ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

     Σύμφωνα με την αριθ. οικ.61502/3399/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330, Β΄), ΑΔΑ 7Ζ7Ν465Θ1Ω-7ΛΜ για τους ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ή εκείνο που προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

  Επιπλέον ορίζεται ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης και περίθαλψης, συνδεδεμένο με το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 ευρώ. Επί του ανωτέρω ποσού (€586,08) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και στην περίπτωση μελών προσωπικών εταιρειών που εμφανίζουν ζημίες ή μηδενικά κέρδη από την άσκηση της δραστηριότητας.

 Σημειώνουμε ότι το κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων όπου καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του έτους.

 Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος και κάτω.

  Επιπλέον προβλέπονται ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις (παρ. 1β του άρθρου 39) για τον καθορισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία εισόδου στην επαγγελματική δραστηριότητα συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων. Ειδικότερα, το μηνιαίο ασφάλιστρο ύψους 20% καταβάλλεται μειωμένο από τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν μορφή ν.π.δ.δ. για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση.

   Συγκεκριμένα για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής.

 Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού των €586,08 μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των €410,26.

 Σημειώνουμε ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του ν.4389/2016) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ' έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

   Η παραπάνω πρόβλεψη αποσκοπεί στην καταβολή χαμηλότερων των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών ώστε να διευκολυνθούν στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης οι νεοεισερχόμενοι στην παραγωγική διαδικασία κατά το χρονικό διάστημα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Με την Υπουργική απόφαση 25599/1453/2017 ΦΕΚ 1942 Β΄/6-6-2017 τροποποιήθηκε η ως άνω 61502/3399/3-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017).

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος).

  Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2  : από τις διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50 %. Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ενώ για τους απασχολούμενους συνταξιούχους θα πρέπει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης (40 έτη) να έχει συμπληρωθεί πριν την συνταξιοδότηση.

 Σχετική εγκύκλιος Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915. 

 Εργαζόμενοι που ασφαλίζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ):

 Ως βάση για τον προσδιορισμό των εισφορών και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εκδίδουν ΔΠΥ σε περισσότερους των τριών αντισυμβαλλόμενων – ορίστηκε όπως και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες- το ετήσιο εισόδημα τους.

 Σχετική εγκύκλιος Φ.80000/οικ.5547/248/7-2-2017 με ΑΔΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ

 Ασφάλιση με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (Τίτλος κτήσης) :

 Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης- πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω της 5ετίας που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 περίπτωση α του ν.4387/2016 δηλαδή τις εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 55 του ν.4509/2017).

  Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ν.4387/2016 περί κατωτάτου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος και παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου μήνα της έκδοσής του.   

 Δ) ΑΓΡΟΤΕΣ   (πρώην Ο.Γ.Α.)

 Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΓΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (586,08 Χ 70% = 410, 26 Ευρώ.)

 Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 Χ10 = 5860,80 Ευρώ).

 Ορίζεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20 % επί της ανωτέρω βάσης υπολογισμού από 1-1-2022. Μέχρι την ημερομηνία αυτή υφίσταται μεταβατικό στάδιο σταδιακής αύξησης των εισφορών ως εξής:

- Από 1-1-2017 έως και 31-12-2017 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14 % επί του φορολογητέου εισοδήματος.

 - Από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 16 % .

 - Από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 18 %.

 - Από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19 % .  

 - Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19,5 %

 - Από 1-1-2022 και εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 20 %.

   Επίσης σύμφωνα με την αριθ. οικ. 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330 Β')

Σχετική ΑΔΑ: 6Υ1Χ465Θ1Ω-ΥΕΥ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 η βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

  Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό που διαμορφώνεται κατ' έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει κάθε φορά και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από την ανωτέρω δραστηριότητα.

 Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους  διαιρεμένου δια του δώδεκα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα αγρότες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους.

 Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

 Επίσης, ειδικά όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013, τα πρόσωπα αυτά, λόγω της εξαίρεσής τους από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, υπάγονται από 1-1-2017 στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016.

 Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την Υπουργική απόφαση αριθ. 25598/1452/2017 ΦΕΚ Β΄ 1977/7-6-2017  τροποποιήθηκε η ως άνω 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

 Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017).​

 Σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει και στο οποίο περιλαμβάνονται από 1-1-2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές (ειδικά για το έτος 2018 το 85 % του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος). Κατά τη διάρκεια του έτους όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους και συνεπώς προκύπτει υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 Σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έχει εκδοθεί η Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι