Εισφορές Παράλληλης Ασφάλισης

​​​​​​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Εισφορές Παράλληλης Ασφάλισης Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα.

 Βασική αρμοδιότητα του Τμήματος Ε Εισφορών Παράλληλης Ασφάλισης είναι ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, της βάσης υπολογισμού και του τρόπου απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών κύριας ασφάλισης σε περίπτωση παράλληλης-πολλαπλής ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, όπως και ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του τμήματος εντάσσεται η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν την παράλληλη - πολλαπλή ασφάλιση.

  Ειδικότερα :    

 Με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης. Η βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε, που προέβλεπαν την υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο των από 1/1/1993 ασφαλισμένων που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας και επομένως μίας ασφαλιστικής εισφοράς.

  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 καταργήθηκαν μεταξύ των άλλων από 1-1-2017 οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.1140/1981  με τις οποίες εξαιρούνταν της ασφάλισης στον ΟΓΑ πρόσωπα άμεσα ασφαλισμένα ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Πλέον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγομένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. (βλ και σχετική εγκύκλιο ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/43/112144/25-1-2017 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ)

  Συγκεκριμένα από 1-1-2017 καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται ως εξής :

α) Σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία βάσει γενικών, ειδικών, ή καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης  :

 - Για μισθωτή εργασία (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  και άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από παροχή εξαρτημένης εργασίας και βάσει του άρθρου 39 του ίδιου νόμου (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 και ισχύει) για εισόδημα που προέρχεται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

 - Για  παροχή εξαρτημένης εργασίας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΓΑ) καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ εισφορές βάσει του άρθρου 38 για το εισόδημα που προέρχεται από εξαρτημένη εργασία και βάση του άρθρου 40 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του 3 του ν.4578/2018 και ισχύει) για το εισόδημα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 - Για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) και αυτοαπασχόλησης (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΕΤΑΑ), καταβάλλονται κανονικά εισφορές στον ΕΦΚΑ βάσει των άρθρων 39 - 39 Α (όπως αντικαταστάθηκαν - προστέθηκαν απ τα άρθρα 1-2 του ν. 4578/2018 και ισχύουν) ενώ η προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση μειώνεται περεταίρω σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.4578/2018 και ισχύει.

 - Για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΓΑ) καταβάλλονται κανονικά στον ΕΦΚΑ εισφορές για βάσει του άρθρου 39 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4578/2018 και ισχύει) για το εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερο επάγγελμα και βάση του άρθρου 40 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του 3 του ν.4578/2018 και ισχύει) για το επάγγελμα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

β) Στις περιπτώσεις πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας (μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόλησης) που όμως προέκυπτε υποχρέωση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-2016, (π.χ. πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ) πλέον από 1-1-2017  καταβάλλονται εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από παροχή εξαρτημένης εργασίας και βάσει των άρθρου 39 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 και ισχύει) για το εισόδημα που προέρχεται από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

 Σε περιπτώσεις που για τις ασκούμενες δραστηριότητες προέκυπτε υποχρεωτική ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ καταβάλλεται μία μηνιαία εισφορά υπολογιζόμενη στο άθροισμα του εισοδήματος από τις δραστηριότητες αυτές. 

  Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 2 της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4330) όπως έχει τροποποιηθεί με την 25599/1453/6-6-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1942) και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4578/2018, καθώς επίσης και την οικ.4241/127/30-1-2019 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 173 Β΄), το άθροισμα των εισοδημάτων επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού του κατώτατου μισθού (κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος) που από 1-2-2019 ανέρχεται σε 650,00 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει το 10πλάσιο αυτού (ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος), που από 1-2-2019 ανέρχεται σε 6.500,00 ευρώ.

 Επίσης όπως προβλέπεται ρητά στην παρ.1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 δεν υφίσταται η υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς για τις πλέον της πρώτης επαγγελματικές δραστηριότητες. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται καταρχήν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες :

-Εφόσον το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα από αμοιβές μελών Δ.Σ. υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος των 6500,00 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ανωτάτου ορίου,  σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, και δεν εξετάζονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (σε αυτά εκτός από την επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών, αμοιβές μελών εταιρειών, εισοδήματα διαχειριστή ιδιωτικής ΙΚΕ, μερίσματα Α.Ε.),  ή τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα.

-  Σε περίπτωση που τα εισοδήματα από μισθωτή υπηρεσία υπολείπονται του μηνιαίου ανωτάτου ορίου, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και επί των λοιπών εισοδημάτων βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016  (επιχειρηματική δραστηριότητα) ή του άρθρου 40 (αγροτική δραστηριότητα) και αθροιστικά μέχρι του μηνιαίου ορίου των 6.500 ευρώ.  

-  Σε περίπτωση που το άθροισμα από μισθωτές υπηρεσίες και από άσκηση επιχειρηματικής και (ή) αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (650 ευρώ  για μισθωτές υπηρεσίες επιχειρηματική δραστηριότητα και 455,00 ευρώ για αγροτική δραστηριότητα) τότε το σύνολο του μηνιαίου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε εισφορές βάση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του κατωτάτου ορίου υπόκειται σε εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν.4578/2018 και ισχύει (επιχειρηματική δραστηριότητα)  ή το άρθρο 40 του ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν.4578/2018 και ισχύει (αγροτική δραστηριότητα).

-   Σε περίπτωση που το άθροισμα του εισοδήματος από όλες της δραστηριότητες δεν υπολείπεται των κατωτάτων ορίων αλλά και ούτε υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, τότε υπόκειται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτές υπηρεσίες), 39 (επιχειρηματική δραστηριότητα) και 40 (αγροτική δραστηριότητα) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση τέλος που το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το  κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές (650 ευρω) και συνεπώς καταβάλλεται επ' αυτού η ελάχιστη προβλεπόμενη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη (130 ευρω) και για την επιχειρηματική-αγροτική απασχόληση δεν προκύπτει εισόδημα ή προκύπτει ζημία τότε δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για τη μη μισθωτή απασχόληση


 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 με ΑΔΑ:  ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1

 Επιπροσθέτως όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν.4397/2016 σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έχουν δοθεί επιπλέον διευκρινιστικές οδηγίες με σχετικές εγκυκλίους αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 με ΑΔΑ:  6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΞΧ και αριθ. Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 με ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ.

 

Πολλαπλή απασχόληση με άσκηση επιπλέον αγροτικής δραστηριότητας

Στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης όπου ασκείται επιπλέον αγροτική δραστηριότητα τότε καταβάλλονται εισφορές  για το εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα αυτή (δηλ. την αγροτική δραστηριότητα) με βάση το άρθρο 40 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο του 3 του ν.4578/2018, μόνον εφόσον υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο αυτό ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Το ποσό αυτό από 1/2/2019 έχει διαμορφωθεί σε 5.460 ευρώ.

  Σχετικές εγκύκλιοι αριθ. Δ.15/Δ/619/5/13-4-2018 με ΑΔΑ ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ και

  αριθ. Δ.15/Δ/ οικ. 61080/1692/5-12-2018 με ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ. 

 

Παράλληλη ασφάλιση σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με περισσότερα από 40 έτη ασφάλισης

 Με τις διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 και ισχύει) παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50 %.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις παράλληλης-πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον  αφορά απασχόληση για την οποία καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σε πρώην φορείς βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (πχ. πρώην ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και πρώην ΕΤΑΑ ως αυτοαπασχολούμενος).

 Δεν αφορά την απασχόληση για την οποία υφίσταται υποχρέωση καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ βάσει άλλων διατάξεων από αυτών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (πχ. απασχόληση ως μισθωτός που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλονται εισφορές βάσει του άρθρου 38). Στην περίπτωση επομένως που ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος για την καταβολή πολλαπλών ασφαλιστικών εισφορών ως μισθωτός (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ως ελεύθερος επαγγελματίας (πρώην ΟΑΕΕ), η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση είναι δυνατή μόνο για το ελεύθερο επάγγελμα.

 Σχετική εγκύκλιος αριθ. Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915. 

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας

Σχετικά την  εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες στον ΕΦΚΑ με την  εγκύκλιο  αριθ. Δ.15/Δ/ οικ. 61080/1692/5-12-2018 με ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ.

 

Εύλογη Αμφιβολία για την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς Κύριας Ασφάλισης

έως 31-12-2016  (άρθρο 3 του ν. 4554/2018 ΦΕΚ 130 Α)

​Για χρονικά διαστήματα μέχρι 31-12- 2016 για τα οποία έχει δημιουργηθεί εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου δύνανται να διαγράφονται βεβαιωμένες ή μη πάσης φύσεως οφειλές προς αυτούς από ασφαλιστικές εισφορές συμπεριλαμβανομένου των κάθε είδους προσαυξήσεων-επιβαρύνσεων. Για την επίλυση των αμφισβητήσεων αυτών εκδίδονται Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τις εξεταζόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων καθώς και τους όρους-προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την ασφάλιση.

Μέχρι στιγμής κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Υπουργικές αποφάσεις :

 

1)      Αριθ. Φ.Δ/15/Α/600089/1662/16-11-2018 (ΦΕΚ 5350 Β΄).
 Αφορά δημοσιογράφους (παλαιούς ασφαλισμένους) προερχόμενους από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ, οι οποίοι διατηρούσαν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών για δημοσιογραφικές υπηρεσίες και εξαιτίας αυτού κρίθηκαν υπακτέοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υπαγωγή στην ασφάλιση να έγινε για δημοσιογραφικές υπηρεσίες και να έχει πραγματοποιηθεί πλήρης ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 

2)      Αριθ. Φ.Δ/15/Γ/6090/1663/16-11-2018 (ΦΕΚ 5350 Β΄)
Αφορά νέους ασφαλισμένους (υπακτέοι για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση από 1-1-1993 και εφεξής)  σε περιπτώσεις απασχόλησης σε δύο ή περισσότερους φορείς λόγω ιδιότητας και απασχόλησης.

3)      Αριθ. Φ.Δ/15/Γ/60091/1664/16-11-2018 (ΦΕΚ 5350 Β΄).

Αφορά όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια για την ίδια δραστηριότητα  και οι οποίοι δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των οφειλών τους προς τον πρώην ΟΑΕΕ εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα είχα πραγματοποιηθεί πλήρης ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και για υποθέσεις που βρίσκονται στο οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης απ τον οικείο φορέα αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι