Εισφορές Παράλληλης Ασφάλισης

​​​​​​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση και Εισφορές/Εισφορές Παράλληλης Ασφάλισης Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας  ασφάλισης και εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, των μισθωτών του δημοσίου τομέα και ν.π.δ.δ. και των μη μισθωτών (αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες) καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων δράσεων και πολιτικών.

 Η Διεύθυνση συγκροτείται από 5  (πέντε) Τμήματα ​

​Βασική αρμοδιότητα του τμήματος Εισφορών Παράλληλης Ασφάλισης είναι ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, της βάσης υπολογισμού και του τρόπου απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών κύριας ασφάλισης σε περίπτωση παράλληλης-πολλαπλής ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, όπως και ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του τμήματος εντάσσεται η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν την παράλληλη - πολλαπλή ασφάλιση.

 Ειδικότερα :    

Με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης. Η βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε, που προέβλεπαν την υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο των από 1/1/1993 ασφαλισμένων που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας και επομένως μίας ασφαλιστικής εισφοράς.

  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 καταργήθηκαν μεταξύ των άλλων από 1-1-2017 οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.1140/1981  με τις οποίες εξαιρούνταν της ασφάλισης στον ΟΓΑ πρόσωπα άμεσα ασφαλισμένα ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Πλέον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγομένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.(βλ και σχετική εγκύκλιο ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/43/112144/25-1-2017 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ)

Συγκεκριμένα από 1-1-2017 καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται ως εξής :

α) Σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία βάσει γενικών, ειδικών, ή καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλιση  :​

 Για μισθωτή εργασία (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  και άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από παροχή εξαρτημένης εργασίας και βάση του άρθρου 39 του ίδιου νόμου για εισόδημα που προέρχεται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

 Για  παροχή εξαρτημένης εργασίας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΓΑ) καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ εισφορές βάσει του άρθρου 38 για το εισόδημα που προέρχεται από εξαρτημένη εργασία και βάση του άρθρου 40 για το εισόδημα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 Για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) και αυτοαπασχόλησης (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΕΤΑΑ), καταβάλλονται κανονικά εισφορές στον ΕΦΚΑ βάσει του άρθρου 39 ενώ η προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση μειώνεται περεταίρω σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016.

 Για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ) και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΓΑ) καταβάλλονται κανονικά στον ΕΦΚΑ εισφορές για βάσει του άρθρου 39 για το εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερο επάγγελμα και βάση του άρθρου 40 για το επάγγελμα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 β) Στις περιπτώσεις πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας (μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόλησης) που όμως προέκυπτε υποχρέωση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-2016, (π.χ. πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ) πλέον από 1-1-2017  καταβάλλονται εισφορές βάση του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται από παροχή εξαρτημένης εργασίας και βάση του άρθρου 39 για το εισόδημα που προέρχεται από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

 Σε περιπτώσεις που για τις ασκούμενες δραστηριότητες προέκυπτε υποχρεωτική ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ καταβάλλεται μία μηνιαία εισφορά υπολογιζόμενη στο άθροισμα του εισοδήματος από τις δραστηριότητες αυτές. 

 Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 2 της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4330) όπως έχει τροποποιηθεί με την 25599/1453/6-6-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1942) και ισχύει, το άθροισμα των εισοδημάτων δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος) που σήμερα ανέρχεται σε 586,08 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει το 10πλάσιο αυτού (ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος), που σήμερα ανέρχεται σε 5.680,80 ευρώ.

 Επίσης όπως προβλέπεται ρητά στην παρ.1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 δεν υφίσταται η υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς για τις πλέον της πρώτης επαγγελματικές δραστηριότητες. 

 Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται καταρχήν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες :

-Εφόσον το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα από αμοιβές μελών Δ.Σ. υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος των 5.860,80 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ανωτάτου ορίου,  σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, και δεν εξετάζονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (σε αυτά εκτός από την επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών, αμοιβές μελών εταιρειών, εισοδήματα διαχειριστή ιδιωτικής ΙΚΕ, μερίσματα Α.Ε.),  ή τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα.

- Σε περίπτωση που τα εισοδήματα από μισθωτή υπηρεσία υπολείπονται του μηνιαίου ανωτάτου ορίου, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και επί των λοιπών εισοδημάτων βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016  (επιχειρηματική δραστηριότητα) ή του άρθρου 40 (αγροτική δραστηριότητα) και αθροιστικά μέχρι του μηνιαίου ορίου των 5.680 ευρώ.  

- Σε περίπτωση που το άθροισμα από μισθωτές υπηρεσίες και από άσκηση επιχειρηματικής και (ή) αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (586 ευρώ  για μισθωτές υπηρεσίες επιχειρηματική δραστηριότητα και 410,26 ευρώ για αγροτική δραστηριότητα) τότε το σύνολο του μηνιαίου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε εισφορές βάση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του κατωτάτου ορίου υπόκειται σε εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 39 (επιχειρηματική δραστηριότητα)  ή 40 (αγροτική δραστηριότητα).

Εννοείται πως εφόσον το άθροισμα του εισοδήματος από όλες της δραστηριότητες δεν υπολείπεται των κατωτάτων ορίων αλλά και ούτε υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, τότε υπόκειται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτές υπηρεσίες), 39 (επιχειρηματική δραστηριότητα) και 40 (αγροτική δραστηριότητα) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Σχετική εγκύκλιος: Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 με ΑΔΑ:  ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1

  Επιπροσθέτως όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν.4397/2016 σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έχουν δοθεί επιπλέον διευκρινιστικές οδηγίες με σχετικές εγκυκλίους Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 με ΑΔΑ:  6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΞΧ και Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 με ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις της  παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50 %.

έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις παράλληλης-πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον  αφορά απασχόληση για την οποία καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σε πρώην φορείς βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (πχ. πρώην ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και πρώην ΕΤΑΑ ως αυτοαπασχολούμενος).

 Δεν αφορά την απασχόληση για την οποία υφίσταται υποχρέωση καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ βάσει άλλων διατάξεων από αυτών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (πχ. απασχόληση ως μισθωτός που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλονται εισφορές βάσει του άρθρου 38). Στην περίπτωση επομένως που ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος για την καταβολή πολλαπλών ασφαλιστικών εισφορών ως μισθωτός (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ως ελεύθερος επαγγελματίας (πρώην ΟΑΕΕ), η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση είναι δυνατή μόνο για το ελεύθερο επάγγελμα.

 Σχετική εγκύκλιος Φ.10042/οικ.5472/128/29-1-2018 με ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915.  ​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι