Διαδοχική Ασφάλιση

​​​​​​​​​​Ασφάλιση/Παροχές Κύριας Σύνταξης/Διαδοχική ΑσφάλισηΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Πδ 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση και παρακολούθηση και η αξιολόγηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών σε θέματα θεμελίωσης δικαιώματος και παροχών κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, καθώς και λοιπών συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω αναπηρίας, καθώς και η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων, δράσεων και πολιτικών.

Η Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σύνταξης Γήρατος

β) Τμήμα Σύνταξης Λόγω Θανάτου

γ) Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας

δ) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

ε) Τμήμα Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Γενικές πληροφορίες για τις κύριες συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ  μετά το ν. 4387/2016

Με τις διατάξεις του  ν. 4387/2016 (Α΄ 85/12-5-2016)  αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας βασιζόμενου στις γενικές αρχές της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών, επιτυγχάνοντας ισονομία (ενιαίοι κανόνες για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους)  και κοινωνική δικαιοσύνη (διασφάλιση επαρκούς σύνταξης και για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες μέσω της εθνικής σύνταξης και του υψηλού ποσοστού αναπλήρωσης για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες). ​

Βασική καινοτομία  του νέου ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που άρχισε να λειτουργεί από 1-1-2017 και στον οποίο εντάσσονται οι Φορείς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στον εν λόγω νόμο χορήγηση (α) μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της οικογένειάς τους, (β) προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, (γ) παροχών ασθένειας σε χρήμα, (δ) ειδικών προνοιακών επιδομάτων και (ε) κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο ΕΦΚΑ (άρθρο 53 του ν. 4387/2016).​

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης είναι:

α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και μεταξύ του ΕΦΚΑ και ασφαλιστικών οργανισμών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία διαδοχικής ασφάλισης στους ανωτέρω φορείς και η ερμηνεία αυτής,

γ) η επίλυση αμφισβητήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης,

δ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

​ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η έννοια και η φιλοσοφία του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης είναι η διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε περίπτωση μεταβολής ασφαλιστικού φορέα, ώστε να συνυπολογίζεται όλος ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα προκειμένου  για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος  καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Η ανωτέρω βασική αρχή που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016 για τους φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.ΑΕ.Π).

Βασικοί νόμοι: ν.δ. 4202/1961, ν. 1405/1983, ν. 1902/1990, ν. 3232/2004, ν. 3863/2010 και τέλος το άρθρο 19 του ν. 4387/2016.


2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον τις ζητήσει ο ασφαλισμένος, στις ακόλουθες περιπτώσεις ομοειδών φορέων:

Κύρια ασφάλιση

α. Μεταξύ των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.

β. Μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, κ.λ.π..

γ. Μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης του εξωτερικού, ήτοι με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καν. (Ε.Ε.) 883/2004, 987/2009 και με φορείς τρίτων χωρών με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Βραζιλία, κ.λ.π.).

Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ Παροχές

δ. Μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ε. Μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-ν.π.δ.δ. και άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης

στ. Μεταξύ των φορέων – τομέων – κλάδων - λογαριασμών που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Επαγγελματική Ασφάλιση

ζ. Μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4225/2014.

η. Μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν.4052/2012.

θ. Μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν.4052/2012 και άλλων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Α) Κύρια Ασφάλιση - ΕΝΤΟΣ του ΕΦΚΑ

Άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 4387/2016

Διατηρείται η αρχή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό στον Ε.Φ.Κ.Α..

Η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται αρχικώς σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος πρώην φορέα στον Ε.Φ.Κ.Α. στην ασφάλιση του οποίου υπαγόταν ο ασφαλισμένος, λόγω δραστηριότητας ή απασχόλησης κτλ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλισή του τουλάχιστον 5 έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης (η.α.) συνολικά, εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 η.α. κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή της υποβληθείσης αίτησης για την κρίση του δικαιώματος για σύνταξη λόγω γήρατος.

Για την κρίση του δικαιώματος για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου ενταχθέντος στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα 40 μηνών ή 1000 η.α., εκ των οποίων 12 μήνες ή 300 η.α. κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, κατά το α΄ στάδιο της διαδικασίας (1.500 η. α. συνολικά εκ των 500 η. α. την τελευταία πενταετία), ή πληρούνται αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τότε το αίτημα εξετάζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην φορέα στον οποίο πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.δ.  4202/1961, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας θεμελίωσης ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3863/2010) και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Στη συνέχεια, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων, κατά φθίνουσα σειρά ημερών ασφάλισης, φορέων, και εφόσον αυτές δεν πληρούνται, το αίτημα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, εφόσον κατά το β΄ στάδιο της διαδικασίας πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις αρμοδιότητας (συνολικός χρόνος ασφάλισης 1.000 η.α. εκ των οποίων 300 η.α. την τελευταία πενταετία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης).

Αφού τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, τότε εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ή κατοχύρωσης (για τα έτη 2011, 2012) συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ενταχθέντος φορέα αυτού, προκειμένου να απονεμηθεί σύνταξη από τον Ε.Φ.Κ.Α. στον ασφαλισμένο με το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4202/1961.

Σχετική Εγκύκλιος Φ1500/οικ.1681/119/19.09.2017 (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63)
 
Β) Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΕΦΚΑ και φορέων που δεν εντάχθηκαν σε αυτόν

Τα ανάλογα που ισχύουν εντός του ΕΦΚΑ (στο σημείο Α) ως προς την αρμοδιότητα ισχύουν και κατά την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΕΦΚΑ και φορέων που δεν εντάχθηκαν σε αυτόν.  

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται ένας τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης  ο οποίος είναι κοινός  για τους  ασφαλισμένους σε έναν πρώην φορέα ασφάλισης όσο και για τους διαδοχικά ασφαλισμένους.

Ο ενιαίος αυτός τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ισχύει για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992 («νέοι» – «παλαιοί» ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 01.01.1993).

Επίσης, ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ισχύει ανεξαρτήτως του χρόνου που οι ασφαλισμένοι υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση κατά τη διάκριση του ν. 1405/1983 (πριν ή μετά την 01.01.1979), σε οποιοδήποτε ενταχθέντα φορέα, τομέα, κλάδο και λογαριασμό στον Ε.Φ.Κ.Α..

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 28 και 30 του νόμου 4387/2016, το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στις παρακάτω Εγκυκλίους:

Φ.80000/οικ.60273/2197/23-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ

Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016 με ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω

Φ.80000/οικ.46325/1905/14-11-2017 με ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ

Φ.60000/18191/976/19.09.2017 με ΑΔΑ: ΨΞΩ5465Θ1Ω-ΘΧΟ

οικ.15726/605/05-04-2017 με ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ

 

153731/2016/0092/10-2-2017 με ΑΔΑ : 72ΩΕΗ-ΩΔΞ

153734/2016/0092/10-2-2017 με ΑΔΑ : 6ΔΥ7Η-8Θ3

142036/0092/19.12.2016 με ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 με ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ​

Σχετική Εγκύκλιος Διαδοχικής Φ1500/οικ.1681/119/19.09.2017  με ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63

5. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ (παρ.5 άρθρου 19 ν.4387/2016)

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, σύμφωνα με τις οποίες για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 01.01.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς ασφάλισης, δεν εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, ως συντάξιμο, καταβάλλοντας συμπληρωματική εισφορά στο Δημόσιο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να αναγνωρίζουν με καταβολή εισφοράς χρόνο δημόσιας υπηρεσίας τους ως χρόνο στους φορείς αυτούς.

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 01.01.1983, για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν απαιτείται πλέον η αναγνώρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 και δεν καταβάλλεται συμπληρωματική εισφορά. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης που καθορίζονται στο κοινοποιούμενο άρθρο.

Σχετική Εγκύκλιος Φ1500/οικ.1681/119/19.09.2017 (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63)

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (παρ.6 άρθρου 19 ν.4387/2016)

 Λόγω της προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης από τον ασφαλισμένο που ισχύει για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως 31.12.2016, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την 01.01.2017 δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση χρόνου του.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αποποίηση χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μετά την 01.01.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α..

Σχετική Εγκύκλιος Φ1500/οικ.1681/119/19.09.2017 (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63)

​7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4499/2017 περί προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Σχετική Εγκύκλιος Φ.80000/οικ29336/1164/30.06.2016 (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ)

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ​​

Άρθρο 19 παρ.  9 του ν. 4387/2016

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αμφισβητήσεων.

Η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα  του  Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 11 παρ. 1 του ν. δ. 4202/1961 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.2 του ν. 2079/1992

Αμφισβητήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 επιλύονται διοικητικά με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας, ανεξάρτητα αν η αμφισβήτηση αφορά οργανισμούς που υπάγονται στην εποπτεία άλλου Υπουργείου.

Ο ασφαλισμένος που αμφισβητεί απόφαση ασφαλιστικού οργανισμού πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, που αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης.

​ 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι