Στατιστική Έρευνα και Τεκμηρίωση

​​​​​​Ασφάλιση/Παροχές Κύριας Σύνταξης/Στατιστική Έρευνα και ΤεκμηρίωσηΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Πδ 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση και παρακολούθηση και η αξιολόγηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών σε θέματα θεμελίωσης δικαιώματος και παροχών κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, καθώς και λοιπών συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω αναπηρίας, καθώς και η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων, δράσεων και πολιτικών.

Η Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σύνταξης Γήρατος

β) Τμήμα Σύνταξης Λόγω Θανάτου

γ) Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας

δ) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

ε) Τμήμα Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Γενικές πληροφορίες για τις κύριες συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ  μετά το ν. 4387/2016

Με τις διατάξεις του  ν. 4387/2016 (Α΄ 85/12-5-2016)  αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας βασιζόμενου στις γενικές αρχές της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών, επιτυγχάνοντας ισονομία (ενιαίοι κανόνες για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους)  και κοινωνική δικαιοσύνη (διασφάλιση επαρκούς σύνταξης και για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες μέσω της εθνικής σύνταξης και του υψηλού ποσοστού αναπλήρωσης για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες). ​

Βασική καινοτομία  του νέου ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που άρχισε να λειτουργεί από 1-1-2017 και στον οποίο εντάσσονται οι Φορείς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στον εν λόγω νόμο χορήγηση (α) μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της οικογένειάς τους, (β) προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, (γ) παροχών ασθένειας σε χρήμα, (δ) ειδικών προνοιακών επιδομάτων και (ε) κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο ΕΦΚΑ (άρθρο 53 του ν. 4387/2016).

​Αρμοδιότητες του Τμήματος Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι:

α) η καταγραφή και ανάλυση των βασικών τάσεων και προοπτικών και στατιστικών δεδομένων της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η σύγκριση αυτών με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κεντρικά σχεδιαζόμενων πολιτικών,

β) η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία προετοιμασίας κειμένων πολιτικής για θέματα κοινωνικής ασφάλισης,

γ) η εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζει το Υπουργείο,

δ) η συμμετοχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, στην προετοιμασία και τήρηση των φακέλων της ελληνικής συμμετοχής στα Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε. για θέματα κοινωνικής ασφάλισης,

ε) η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης τεκμηρίωσης μελετών, ερευνών και εκδόσεων,

στ) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.​


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι