Σύνταξη λόγω Θανάτου

​​​​Ασφάλιση/Παροχές Κύριας Σύνταξης/Σύνταξη λόγω Θανάτου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Πδ 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση και παρακολούθηση και η αξιολόγηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών σε θέματα θεμελίωσης δικαιώματος και παροχών κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, καθώς και λοιπών συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω αναπηρίας, καθώς και η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων, δράσεων και πολιτικών.

Η Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σύνταξης Γήρατος

β) Τμήμα Σύνταξης Λόγω Θανάτου

γ) Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας

δ) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

ε) Τμήμα Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Γενικές πληροφορίες για τις κύριες συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ  μετά το ν. 4387/2016​

Με τις διατάξεις του  ν. 4387/2016 (Α΄ 85/12-5-2016)  αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας βασιζόμενου στις γενικές αρχές της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών, επιτυγχάνοντας ισονομία (ενιαίοι κανόνες για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους)  και κοινωνική δικαιοσύνη (διασφάλιση επαρκούς σύνταξης και για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες μέσω της εθνικής σύνταξης και του υψηλού ποσοστού αναπλήρωσης για τις επισφαλείς κοινωνικά ομάδες).

Βασική καινοτομία  του νέου ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που άρχισε να λειτουργεί από 1-1-2017 και στον οποίο εντάσσονται οι Φορείς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στον εν λόγω νόμο χορήγηση (α) μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της οικογένειάς τους, (β) προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, (γ) παροχών ασθένειας σε χρήμα, (δ) ειδικών προνοιακών επιδομάτων και (ε) κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο ΕΦΚΑ (άρθρο 53 του ν. 4387/2016).

Αρμοδιότητες του Τμήματος Σύνταξης Λόγω Θανάτου είναι:

α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στη σύνταξη λόγω θανάτου,

β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύνταξη λόγω θανάτου (Άρθρο 12 του ν. 4387/2016)​

Ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και εφεξής, με ταυτόχρονη κατάργηση  από την προαναφερόμενη ημερομηνία οποιασδήποτε άλλης διαφορετικής διάταξης. 

Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ' όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις παύσης της. Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος έχει τέκνα που κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν ή είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας ή ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας με ποσοστό 67% και άνω, και για όσο χρόνο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η σύνταξη λόγω θανάτου συνεχίζει να καταβάλλεται, ανεξάρτητα εάν βάσει των ανωτέρω προκύπτει είτε οριστική διακοπή της, είτε διακοπή και επαναχορήγησή της με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Αν ο επιζών σύζυγος δεν συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και πέραν της τριετίας λόγω ύπαρξης ανήλικων ή τέκνων που σπουδάζουν ή ανίκανων για εργασία τέκνων, εφόσον έως τη λήξη της ανηλικότητας ή των σπουδών ή της ανικανότητας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε ναι μεν η σύνταξη θα διακοπεί με την παύση ισχύος των ως άνω προϋποθέσεων (ανηλικότητα, σπουδές, ανικανότητα), θα επαναχορηγηθεί, ωστόσο, όταν ο επιζών συμπληρώσει το  67ο έτος της ηλικίας του.

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου

Επιζών σύζυγος : ποσοστό 50% της σύνταξης με τους περιορισμούς της παρ.4 του άρθρου 12

Το ανωτέρω ποσοστό επιμερίζεται σε περίπτωση που υφίσταται διαζευγμένος που πληρεί τις προϋποθέσεις της περ. της παρ.4 κατά 25% στον διαζευγμένο και κατά 75& στον χήρο επιζώντα σύζυγο

Σε κάθε παιδί : ποσοστό 25% της σύνταξης 

Όλες οι ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένων- συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ (έγγραφο Φ10034/οικ.52210/1299/11-11-2016 με ΑΔΑ 666Ε465Θ1Ω-7ΑΗ), με σκοπό την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης.

Κατώτατο όριο σύνταξης θανάτου (Άρθρο 1 του ν. 4499/2017)

Θεσπίστηκε  κατώτατο όριο σύνταξης για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου (επιζώντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο, δικαιοδόχα τέκνα), που αντιστοιχεί στο ποσό της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή στο ποσό των €384,00. Το εν λόγω κατώτατο όριο σύνταξης, χορηγείται αυτοτελώς στον επιζώντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο και στα δικαιοδόχα τέκνα, επιμεριζόμενο μεταξύ των τέκνων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα -στη διάταξη του αρ. 12 του ν. 4387/2017- ποσοστά.

Επιπρόσθετα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα τέκνα στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα επέρχεται κατά το σχολικό έτος προετοιμασίας του τέκνου για την εισαγωγή του σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων. Τούτο δε, ισχύει και για τα επόμενα της Γ΄ Λυκείου έτη, κατά τα οποία το τέκνο συμμετέχει σε εξετάσεις εισαγωγής σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές.

Σχετικές εγκύκλιοι:

Φ80000/48596/1863/11.11.2016 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1

Φ.80000/οικ.60272/2196/23-12-2016 με ΑΔΑ : ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ

Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ 

Φ10034/οικ.52210/1299/11-11-2016 με ΑΔΑ 666Ε465Θ1Ω-7ΑΗ)​

Προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου:

Η απόφαση προσωρινής σύνταξης εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα χορηγείται σε ποσοστό 50%, και το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

Σχετική εγκύκλιος  : Φ.80000/οικ.29336/1164/30-6-2016 με ΑΔΑ : ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι