Ασφαλισμένοι Δημοσίου Τομέα, Ειδικών Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης

Ασφάλιση/Πρόσθετη και Επαγγελματική Ασφάλιση/Ασφαλισμένοι Δημοσίου Τομέα, Ειδικών Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης


άρθρο 30 π. δ. 134/2017 (Α΄168)

Αρμοδιότητες του τμήματος ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι:

    αα) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το μέρισμα που χορηγεί στους μερισματούχους του.

    ββ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών του Μ.Τ.Π.Υ., ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών στις οποίες υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

    γγ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που ασφαλίζονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

    δδ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης: α) στους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορείς επικουρικής ασφάλισης, β) στους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορείς χορήγησης εφάπαξ παροχών, γ) μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και άλλων επικουρικών ή εφάπαξ παροχών φορέων ν.π.ι.δ., καθώς και δ) μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

    εε) Η επίλυση αμφισβητήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ασφαλισμένων, Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και επικουρικών φορέων ν.π.ι.δ..

    στστ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επικουρική ασφάλιση, επικουρική σύνταξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, το μέρισμα, καθώς και τη διαδοχική ασφάλιση στους ανωτέρω φορείς και η ερμηνεία αυτής.

    ζζ) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

          1. Η επικουρική ασφάλιση που παρέχεται από ν.π.δ.δ έχει συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με την κύρια ασφάλιση και έχει τα ίδια νομικά χαρακτηριστικά με την κύρια ασφάλιση: διέπεται από τους ίδιους κανόνες που διέπεται και η κύρια, είναι υποχρεωτική, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς και υπάρχουν οι οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, πραγματοποιείται χωρίς τη σύμπραξη του ενδιαφερόμενου και δεν εξαρτάται από τη θέλησή του. Η σχέση δηλαδή που δημιουργείται στην επικουρική ασφάλιση, σαν σχέση κοινωνικής ασφάλισης, είναι από τη φύση της αναγκαστική και δημοσίου δικαίου.

         Η επικουρική σύνταξη αποτελεί πρόσθετη περιοδική παροχή στις περιπτώσεις γήρατος – αναπηρίας – θανάτου, επιπλέον αυτής που χορηγείται από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Το κράτος, όμως, δεν χρηματοδοτεί ούτε εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις.

       Η επικουρική ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ένα μέρος αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

        Χρηματοδοτείται κατά βάση από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, με αναλογία εισφορών 1:1 και από τις εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζονται σε προαιρετική βάση για επικουρική ασφάλιση.

2.α. Με τον ν. 4052/2012 (άρθρα 35 – 48) συστήθηκε  το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ως ν.π.δ.δ., στο οποίο εντάχθηκαν σταδιακά μέχρι και την 1.9.2015 όλοι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν.π.δ.δ.), καθώς και οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εξαίρεση τέσσερις φορείς (Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΑΠΑΕ και ΤΕΑΠΕΠ του ΤΕΑΙΤ) που από 1.3.2013 μετατράπηκαν σε ν.π.ι.δ – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

           Με τον ν. 4387/2016 (άρθρα 74 και 90), το ΕΤΕΑ μετονομάστηκε από 1.1.2017 σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς εντάχθηκαν σ' αυτό από 1.1.2017 όλοι οι φορείς πρόνοιας (ν.π.δ.δ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Το ΕΤΕΑΕΠ συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.

        β. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 78 του ν. 4387/2016, το ΕΤΕΑΕΠ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

- Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

 Βλ. συνημμένο  Προφίλ ETEAΕΠ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (4.12.17).doc

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ: 

Το ΜΤΠΥ έχει υπαχθεί από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους επικουρικής συνταξιοδοτήσεως δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και διέπεται από δικές του καταστατικές διατάξεις.

Στο ΜΤΠΥ μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ενώ έχει ρητά εξαιρεθεί από τον ν.2084/92 με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται για φορέα κοινωνικής ασφάλισης.​

ΠΟΡΟΙ:

·  4,5% στις ίδιες αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα.(Το νέο ποσοστό κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ, η βάση υπολογισμού και ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους, ισχύουν από την 1η /1/2017 άρθρο 19 ν. 4488/2017.)

·   1% στα συνεντελλόμενα επιδόματα με την τακτική μισθοδοσία

·   2% στις πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Το ΜΤΠΥ καταβάλλει μέρισμα στους μερισματούχους του, κατ' αναλογία των καταθέσεων τους.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ   (ΕΔΟΕΑΠ)  (ν.π.ι.δ.)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), αποτελεί φορέα στον οποίο ασφαλίζονται δημοσιογράφοι μέλη διαφόρων Ενώσεων ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4498/2017 από την 1/12/2017 υπάγονται επίσης όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς επίσης και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, εξαιρουμένων όσων υπάγονται στο Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. στην ασφάλιση . Επίσης υπάγονται και οι ιδιοκτήτες, έταιροι μέτοχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεως τους.

Ο ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, ν.π.ι.δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του καθώς και, από αυτές περί αλληλοβοηθητικών σωματείων.

ΠΟΡΟΙ :

Επικουρική Ασφάλιση

3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηναίων αποδοχών του εργαζομένου.

Εφάπαξ

1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηναίων αποδοχών του εργαζομένου.

Υγειονομική Περίθαλψη

ο ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

ΠΑΡΟΧΕΣ :

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχει στα μέλη του επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και υγειονομική περίθαλψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 1.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η έννοια και η φιλοσοφία του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης είναι η διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε περίπτωση μεταβολής ασφαλιστικού φορέα. Επειδή συνήθως τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε πλέον του ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, κ.λ.π.) δε δύνανται να δικαιωθούν αυτοτελούς σύνταξης, γίνεται συνυπολογισμός του διαδοχικού χρόνου που έχει διανυθεί σε όλους τους πρώην φορείς ασφάλισης για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Η ανωτέρω βασική αρχή που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016 για τους φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.ΑΕ.Π).

2. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ιστορικά

Πρώτο βήμα για τον συνυπολογισμό του χρόνου που διανύθηκε σε διαφόρους φορείς έγινε με το άρθρο 7 του α.ν. 694/1937.

Στη συνέχεια η Πολιτεία, με το άρθρο 51 του α.ν. 1846/1951, θέσπισε κανόνες διαδοχικής ασφάλισης που ρύθμιζαν τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης μόνο των ταμείων μισθωτών.

Το βασικό νομοθέτημα για τη διαδοχική ασφάλιση ήταν το ν.δ. 4202/1961 το οποίο ρύθμισε κατά τρόπο πλήρη τη συνέχεια της ασφαλιστικής σχέσης στα Ταμεία Μισθωτών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων. Το νομοθέτημα αυτό έθεσε βασικούς κανόνες προσδιορισμού του αρμόδιου για την απονομή της σύνταξης οργανισμού, του τρόπου καθορισμού του ποσού της σύνταξης, του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Το ν. δ. 4202/1961 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 468/1974, 1085/1980 (άρθρο 40), 825/1978, 1405/1983, 1469/1984, 1539/1985, 1902/1990, 2079/1992, 2084/1992, 3232/2004, 3863/2010 και τ​έλος με το ν. 4387/2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες φορείς στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον τις ζητήσει ο ασφαλισμένος, στις ακόλουθες περιπτώσεις ομοειδών φορέων:

Κύρια ασφάλιση

α. Μεταξύ των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.

β. Μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, κ.λ.π..

γ. Μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης του εξωτερικού, ήτοι με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καν. (Ε.Ε.) 883/2004, 987/2009 και με φορείς τρίτων χωρών με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Βραζιλία, κ.λ.π.).

Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ Παροχές

δ. Μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.),

ε. Μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-ν.π.δ.δ. και άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης,

στ. Μεταξύ των φορέων – τομέων – κλάδων - λογαριασμών που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Επαγγελματική Ασφάλιση

ζ. Μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4225/2014.

η. Μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν.4052/2012.

θ. Μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν.4052/2012, και άλλων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.​

Επισημαίνεται ότι υπόχρεοι Οργανισμοί Επικουρικής Ασφάλισης στην εφαρμογή των κείμενων διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης πέραν των Οργανισμών δημοσίου δικαίου, είναι και κάθε άλλος ασφαλιστικός Οργανισμός που χορηγεί περιοδικές παροχές, βοηθήματα ή μερίσματα, ανεξάρτητα από την ονομασία του, τη νομική του μορφή, την υπαγωγή του ή μη στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, εφόσον τα έσοδα αυτού από εργοδοτικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους ή άλλη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα έσοδα από τις εισφορές των ασφαλισμένων.                                                                  

4α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ με τις οποίες συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Επικουρική Ασφάλιση - ΕΝΤΟΣ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Η παράγραφος 1 του άρθρο 19 του ν. 4387/16 που ισχύει στον Ε.Φ.Κ.Α. ισχύει και εντός του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 4387/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 4445/2016 (236 Α΄), για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά στους ενταχθέντες φορείς επικουρικής ασφάλισης στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4387/2016 περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως και για τον Ε.Φ.Κ.Α..

Ειδικότερα, για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε Ταμεία, τομείς, κλάδους επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – κλάδος επικουρικής ασφάλισης) εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19, περί εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του ενταχθέντος Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με τις οποίες συνταξιοδοτείται για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ο ασφαλισμένος.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/16 διατηρείται η αρχή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (γήρας, αναπηρία, θάνατος), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται αρχικώς σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος πρώην φορέα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην ασφάλιση του οποίου υπαγόταν ο ασφαλισμένος, λόγω δραστηριότητας ή απασχόλησης κ.τ.λ., κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλισή του τουλάχιστον 5 έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης (η. α.) συνολικά, εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 η.α. κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή της υποβληθείσης αίτησης για την κρίση του δικαιώματος για σύνταξη λόγω γήρατος.

Για την κρίση του δικαιώματος για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου ενταχθέντος στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  φορέα 40 μηνών ή 1000 η.α., εκ των οποίων 12 μήνες ή 300 η.α. κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις της αρμοδιότητας, για συνταξιοδότηση, κατά το α΄ στάδιο της διαδικασίας (1.500 η. α. συνολικά εκ των 500 η. α. την τελευταία πενταετία για το γήρας), ή πληρούνται αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τότε το αίτημα εξετάζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην φορέα στον οποίο πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. δ.  4202/1961, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας θεμελίωσης ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα (άρθρο 5 παράγραφος 1 του ν. 3863/2010) και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Στη συνέχεια, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων, κατά φθίνουσα σειρά ημερών ασφάλισης, φορέων, και εφόσον αυτές δεν πληρούνται, το αίτημα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, εφόσον κατά το β΄ στάδιο της διαδικασίας πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις αρμοδιότητας (συνολικός χρόνος ασφάλισης 1.000 η. α. εκ των οποίων 300 η. α. την τελευταία πενταετία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, για το γήρας).

Αφού τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, τότε εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ή κατοχύρωσης (για τα έτη 2011, 2012) συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ενταχθέντος Φορέα αυτού, προκειμένου να απονεμηθεί σύνταξη από τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον ασφαλισμένο με το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. δ. 4202/1961.

​4β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ με τις ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ​

Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και επικουρικών φορέων ν.π.ι.δ.

Τα ισχύοντα εντός των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως προς την αρμοδιότητα ισχύουν και μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και επικουρικών φορέων ν.π.ι.δ. (π. χ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Σ.Ο.Ε.Λ. – προ της μετατροπής του σε Τ.Ε.Α., κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα, ως προς τη κρίση του αρμόδιου Οργανισμού που θα απονείμει τη σύνταξη ισχύουν οι παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 2 του ν. δ. 4202/1961, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 1405/1983 και άρθρο 14 ν. 1902/1990 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Α) Τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διαδοχικά σφαλισμένων εντός του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετά τον 4387/2016

Μετά την ισχύ του ν.4387/16 εφαρμόζεται ένας τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ο οποίος είναι ίδιος τόσο για τους αυτοτελώς ασφαλισμένους σε έναν πρώην Φορέα ασφάλισης όσο και για τους διαδοχικά ασφαλισμένους.

Ο ενιαίος αυτός τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ισχύει για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση κατά τη διάκριση του ν.2084/1992 («νέοι» – «παλαιοί» ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 01-01-1993).

Επίσης, ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ισχύει ανεξαρτήτως του χρόνου που οι ασφαλισμένοι υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση κατά τη διάκριση του ν. 1405/1983 (πριν ή μετά την 01-01-1979), σε οποιοδήποτε ενταχθέντα φορέα, τομέα, κλάδο και λογαριασμό στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Δεδομένου του νέου τρόπου υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης εντός του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19, δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 1405/1983, της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης.

Επίσης, με τον νέο τρόπο υπολογισμού, το ποσό της επικουρικής σύνταξης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δεν αποτελείται πλέον από τα επιμέρους τμηματικά ποσά των ενταχθέντων φορέων και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992, σχετικά με τον καθορισμό του ορίου ηλικίας καταβολής του τμηματικού ποσού της επικουρικής σύνταξης από κάθε ενταχθέντα φορέα, καθώς οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου αφορούν στον παλαιό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των άρθρων 11 του ν. 1405/1983 και 1 του ν. 3232/2004. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, το ποσό που υπολογίζει η Υπηρεσία που αντιστοιχεί στον ενταχθέντα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορέα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οποίου απονέμεται σύνταξη από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ολόκληρο, για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, στο όριο ηλικίας θεμελίωσης του εν λόγω ενταχθέντος φορέα. Περαιτέρω ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης αναγράφονται αναλυτικά στην ερώτηση αρ. 9 των συχνών ερωτήσεων αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση.

Β) Τρόπος υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης πριν την εφαρμογή ν. 4387/2016 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Πριν την ισχύ του ν. 4387/16 υπήρχαν δύο διαφορετικά συστήματα υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων κατά κύριο λόγο ανάλογα με την ημερομηνία υπαγωγής για πρώτη φορά σε διαδοχική ασφάλιση καθώς και ανάλογα με την κατηγορία των Οργανισμών στους οποίους ασφαλίστηκε. Ως εκ τούτου:

α) σε μια κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. δ. 4202/1961 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1405/1983, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του απονέμοντα Οργανισμού για ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης,

β) Σε μια άλλη κατηγορία ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 01/01/1979 κτλ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/1983 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/1990. Κατά τον υπολογισμό αυτό, υπολογίζονται τμηματικά ποσά σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε Οργανισμού  και ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον καθένα, το άθροισμα των οποίων καταβάλλει ο απονέμων τη σύνταξη Οργανισμός.  Επιπλέον εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη σύμφωνα με το μέσο ετήσιο δείκτη Τιμών Καταναλωτή, καθώς και η επικαιροποίηση των συνταξίμων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης στους Φορείς ασφάλισης μισθωτών βάσει ποσοστών αναπλήρωσης.

6. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, σύμφωνα με τις οποίες για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 01.01.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς ασφάλισης, δεν εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, ως συντάξιμο, καταβάλλοντας συμπληρωματική εισφορά στο Δημόσιο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να αναγνωρίζουν με καταβολή εισφοράς χρόνο δημόσιας υπηρεσίας τους ως χρόνο στους φορείς αυτούς.

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 01.01.1983, για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν απαιτείται πλέον η αναγνώρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 και δεν καταβάλλεται συμπληρωματική εισφορά. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης που καθορίζονται στο κοινοποιούμενο άρθρο.

Συγκεκριμένα, για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 01.01.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής:

α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180), όπως ισχύουν. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αποχωρήσει από το Δημόσιο λόγω συνταξιοδότησης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

β. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς), μόνο για τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο ή σε άλλους ενταχθέντες φορείς, εφόσον υπήρχε υποχρέωση γι' αυτό.

γ. Για χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον υπήρχε υποχρέωση γι' αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 περί συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου και προκειμένου για τους υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και τους στρατιωτικούς εφόσον έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και προκειμένου για τους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και τους στρατιωτικούς εφόσον έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 19, παραμένουν ισχυρές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.

Σχετική Εγκύκλιος Φ1500/οικ.1681/119/19.09.2017 (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63)

 7. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ & ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 Άρθρο 19 παράγραφος 8 του ν. 4387/2016

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήματος για χορήγηση εφάπαξ παροχής από τον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με χρόνο που έχει διανυθεί διαδοχικά σε όλους τους ενταχθέντες φορείς/τομείς/κλάδους/λογαριασμούς στο εν λόγω Ταμείο.

Α. Οι χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απονομή εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 α΄ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, πληρούνται με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε όλους τους φορείς/τομείς/κλάδους/λογαριασμούς, που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από την 13-05-2016 η εφάπαξ παροχή απονέμεται, εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα ενταχθέντα ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς κατά την ημερομηνία ένταξης (01-01-2017) ή, σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν από την ημερομηνία ένταξης, λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει το τελευταίο Ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ημερομηνία ένταξης (Σχετική Εγκύκλιος Φ.80020/οικ. 29753/Δ15.531/30.06.2016 - ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465ΘΙΩ-ΨΙΣ).

Β. Ως προς τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, από την 01-01-2017, οι ασφαλισμένοι υποβάλουν, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, πλέον μόνο μία αίτηση για χορήγηση εφάπαξ παροχής στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος πριν τη διακοπή της ασφάλισης και όχι ξεχωριστές αιτήσεις σε κάθε πρώην Φορέα/κλάδο/τομέα/λογαριασμό πρόνοιας που είχαν ασφαλιστεί, όπως ίσχυε μέχρι 31-12-2016.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί διαδοχικά σε όλους τους ενταχθέντες φορείς/τομείς/κλάδους/ λογαριασμούς και υπολογίζει το ποσό της εφάπαξ παροχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016 όπου περιλαμβάνεται και τυχόν χρόνος παράλληλης ασφάλισης και εκδίδει μία σχετική απόφαση εφάπαξ παροχής.

Ειδικότερα:

- Ασφαλισμένος που έχει διανύσει διαδοχικά χρόνο σε δύο ενταχθέντες Φορείς Πρόνοιας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Τ.Α.Π.Ι.Τ. για τα έτη 1983-1993 και Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. για τα έτη 1994-2017). Υποβάλλει μία αίτηση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. η οποία εξετάζεται από την Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τομέα του πρώην Τ.Π.Δ.Υ. για χορήγηση εφάπαξ παροχής με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί και στο πρώην Τομέα του Τ.Α.Π.Ι.Τ.. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί διαδοχικά σύμφωνα με τις χρονικές προϋποθέσεις του ανωτέρω Τομέα του πρώην Τ.Π.Δ.Υ. και υπολογίζει το ποσό της εφάπαξ παροχής σύμφωνα με το άρθρο 35, όπως ισχύει.

- Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διαπιστώσει ότι κατά την 31-12-2016 ο διαδοχικά ασφαλισμένος υπαγόταν παράλληλα σε δύο Φορείς Πρόνοιας, (π.χ. Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.), το Ταμείο εξετάζει τη χορήγηση εφάπαξ παροχής σύμφωνα με τις συμφερόμενες προϋποθέσεις θεμελίωσης.

- Περίπτωση διαδοχικά ασφαλισμένου που κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου π.χ. το έτος 2018, υπάγεται, κατόπιν επιλογής του (σχετική Εγκύκλιος Φ10043/οικ.587770/1442/19.12.2016 – ΑΔΑ: 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ, σημείο Α.ΙΙ σελ. 3), στην ασφάλιση ταυτόχρονα σε πλέον του ενός ενταχθέντες φορείς/τομείς/κλάδους/ λογαριασμούς εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία που επιλέγει ο ασφαλισμένος και εξετάζεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

Γ. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισμένων που έχουν διανύσει για κάποιο διάστημα χρόνο, παράλληλα, σε δύο φορείς πρόνοιας που έχουν ενταχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ο παράλληλος χρόνος θα συνυπολογιστεί μία φορά για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 α΄ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. Κατά τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, επειδή έχουν καταβληθεί εισφορές για το ίδιο χρονικό διάστημα σε δύο ενταχθέντες φορείς/ τομείς/ κλάδους/ λογαριασμούς, θα συνυπολογιστεί και το παράλληλο διάστημα.

Δ. Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής με διαδοχικό ή μη χρόνο ασφάλισης που έχουν υποβληθεί πριν την 13-05-2016 εξετάζονται από την κάθε αντίστοιχη Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των ενταχθέντων φορέων/ τομέων/κλάδων/λογαριασμών σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 4387/2016. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα σε εφάπαξ παροχή σύμφωνα με τις χρονικές προϋποθέσεις του κάθε ενταχθέντος Ταμείου, συνυπολογίζοντας κατά το άρθρο 12 του ν. 1405/1983 το διαδοχικά διανυθέντα χρόνο σε αντίστοιχα Ταμεία. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές Εγκυκλίους από τη Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης του Υπουργείου.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 13-05-2016 έως 31-12-2016 ισχύουν τα ανωτέρω με τη διαφορά ότι ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα σύμφωνα με τις χρονικές προϋποθέσεις της παραγράγου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εκδίδει ξεχωριστές αποφάσεις εφάπαξ παροχής για κάθε αίτηση.

Για περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει μία αίτηση για χορήγηση εφάπαξ παροχής πριν την 31-12-2016 και μία δεύτερη με την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (01-01-2017), το Ταμείο εκδίδει δύο διαφορετικές αποφάσεις.

Ε. Στις περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης που ένας ασφαλισμένος έχει στους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορείς/τομείς/κλάδους/λογαριασμούς και σε Φορείς που είναι ν.π.ι.δ. (π.χ. Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος) ή σε φορείς που δεν ανήκουν την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.χ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ή σε Φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του ν. 103/1975 για χρόνους ασφάλισης έως 31-12-2005, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. δ. 4202/1961 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1405/1983, δηλαδή, υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής σε κάθε Ταμείο και κάθε Ταμείο χορηγεί παροχή σύμφωνα με τις καταστατικές ή γενικές διατάξεις που ισχύουν.

 ​8. «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ» ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Του  ν. 4052/2012 (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ- ν.π.ι.δ., ΤΕΑΥΦΕ- ν.π.ι.δ., ΕΤΕΑΠΕΠ- ν.π.ι.δ.,ΤΕΑΥΕΤ- ν.π.ι.δ.).

 Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α΄2/7.1.2014) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ

α) των Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης: ΕΤΕΑΕΠ (ν.π.δ.δ.), ν.π.ι.δ., Ταμείων ή Κλάδων ή Λογαριασμών που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ., που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τον τύπο της επικουρικής σύνταξης, βοηθήματος ή μερίσματος

και

β) των Ταμείων του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, τα οποία άλλαξαν νομική μορφή και μετατράπηκαν από 01-03-2013 από ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης του ν. 3029/2002 (Τ.Ε.Α.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α):

«1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου Δικαίου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012, [άρθρο 36 παρ. 4 (Α΄41)], συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται για όλο το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε ταμείο. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 01-03-2013, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί».

Ειδικότερα, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφαρμόζονται, εφόσον τις ζητήσει ο ασφαλισμένος, οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του ν. δ. 4202/61, όπως ισχύουν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί, μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν.4052/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 άρθρου 4 του ν. 4225/2014, με την προϋπόθεση ότι δε διανύθη χρόνος ασφάλισης με τη μορφή του Τ.Ε.Α. αλλά με τη μορφή του ν.π.δ.δ..

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, συνυπολογίζεται, εφόσον το ζητήσει ο ασφαλισμένος, ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4225/14, και τις καταστατικές καταστάσεις των Τ.Ε.Α., μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, με την προϋπόθεση ότι διανύθη χρόνος ασφάλισης με τη μορφή του Τ.Ε.Α..

Κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4225/14, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης υπό την μορφή των Τ.Ε.Α., αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (πριν ή μετά την 01-03-2013).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιες οδηγίες με τα αρ. πρωτ. έγγραφα Φ51020/οικ.3355/39/21-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ) & Φ1500/15021/ /832/24-06-2016 (ΑΔΑ: 7Λ8Ξ465Θ1Ω-ΛΚΚ) του Υπουργείου.

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 4387/16, λαμβανομένου υπόψη της δυνατότητας προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης από τον ασφαλισμένο που ισχύει για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως 31-12-2016 στον Ε.Φ.Κ.Α. ή μέχρι την ένταξη των επιμέρους Ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α. (από 01-07-2012 έως 01-09-2015), εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες, στον Ε.Φ.Κ.Α. και κατ' αναλογία στο Ε.Τ.Ε.Α. (παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 4387/16), Φορείς. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την κατά περίπτωση ένταξη του Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α. (αναλόγως της ημερομηνίας ένταξης κάθε ταμείου) δεν ασφαλίζεται πλέον στο Ε.Τ.Ε.Α. για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην Φορέα του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση χρόνου του. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε ενταχθέντος φορέα. Από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου, είναι σαφές ότι τα ανωτέρω ισχύουν για τους φορείς με την υφιστάμενη μορφή που έχουν κατά την ένταξή τους στο Ε.Τ.Ε.Α..

Π.χ. ασφαλισμένος που έχει χρόνο ασφάλισης στο πρώην Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. το έτος 1980 (3 μήνες) καθώς και στα πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Ζ.Ο., δύναται να επιλέξει να μη συνυπολογίσει τον χρόνο του πρώην Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. στην αίτησή του για σύνταξη προς τον Ε.Τ.Ε.Α.. Εάν όμως ο ασφαλισμένος του παραδείγματός μας έχει διανύσει και χρόνο ασφάλισης για το ίδιο επάγγελμα (ασφαλιστέο στο πρώην Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) μετά την ένταξη του Ταμείου (01-07-2012) στο Ε.Τ.Ε.Α. (π.χ. 2 μήνες το έτος 2013), δεν δύναται να αποποιηθεί τον χρόνο αυτό (των 2 μηνών του έτους 2013, καθώς και των 3 μηνών του έτους 1980, σύνολο 5 μήνες διότι δεν δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου κάθε φορέα) αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστεί όλος ο χρόνος που διένυσε στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. πριν και μετά την 01-07-2012.

Ομοίως, ασφαλισμένος που είχε ασφαλισθεί σε Ταμείο επικουρικής ασφάλισης προ της εντάξεώς του στο Ε.Τ.Ε.Α. και στη συνέχεια ασκεί άλλη δραστηριότητα υπακτέα πλέον στο Ε.Τ.Ε.Α. (π.χ. ως μισθωτός) χωρίς να την έχει ασκήσει πριν την εν λόγω ημερομηνία στο πρώην ενταχθέν Ταμείο (π.χ. στο πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), υποχρεούται να την συνυπολογίσει κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησής του επειδή ο χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. λογίζεται ενιαίος. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να γίνει αποποίηση χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μετά την κατά περίπτωση ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α., εφόσον επιθυμεί να λάβει Επικουρική σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

​10. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 10  του άρθρου 18 του ν. 4387/2016 οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά, σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου ενταχθέντος φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον κλάδο του τελευταίου ενταχθέντος φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α..

Β) Ισχύει η Κ.Υ.Α. Φ. 80000/οικ.21628/936/17/05/2017 με ΑΔΑ: 6Τ3Ω465Θ1Ω-ΧΦΜ και συγκεκριμένα το άρθρο 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Άρθρο 13

Προαιρετική συνέχιση επικουρικής ασφάλισης

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 12 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και στους ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που θα υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση της επικουρικής τους ασφάλισης από 01-01-2017.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καταβάλλεται μηνιαία εισφορά κατ' αναλογία των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄85) όπως ισχύει.

Άρθρο 2 της Κ.Υ.Α.

Προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση του μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης,

ή

έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις δύνανται να συμπληρωθούν με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό ή μη χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στη προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποχρεούνται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης,

β) έχει διακόψει ή διακόπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης, διαγραφή από τη Δ.Ο.Υ., διαγραφή από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους λύση της υπαλληλικής σχέσης και για στρατιωτικούς αποστρατεία) την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α., γ) κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος δεν είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν. 1846/1951 (Α΄189),

δ) ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. καθώς και τα πρόσωπα της Υ. Α. με αριθμ. Φ.11321/59554/2170/2016, ΦΕΚ4569/Β΄) και οι ασφαλισμένοι του πρώην Ο.Γ.Α. δεν έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό Φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.

Υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση μέχρι 31-12-2016

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις σε προαιρετική συνέχιση ασφάλισης μέχρι 31-12-2016 συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση με τους ίδιους όρους με τους οποίους υπήχθησαν σε αυτήν.​

​11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του ν. δ. 4202/1961, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.2079/1992, αμφισβητήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης επιλύονται διοικητικά με Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.).

Ο ασφαλισμένος που αμφισβητεί την Απόφαση Ασφαλιστικού Οργανισμού πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση επίλυσης αμφισβήτησης, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, που αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής Απόφασης.

Για να υπάρχει αμφισβήτηση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ασφαλιστικών Οργανισμών.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ρητή πράξη (Απόφαση) υπό του αρμοδίου οργάνου (Διευθυντή Ασφαλιστικού Οργανισμού), αλλά έχουν διατυπωθεί μόνο οι απόψεις της Διοικήσεως του Φορέα με σχετικό έγγραφο, δε δύναται να επιλυθεί τοιαύτη αίτηση επίλυσης αμφισβήτησης ασφαλισμένου,  από το Υπουργείο (Σ.τ.Ε. 1421/1979).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/16 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αμφισβητήσεων.

Η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα  του  Ελεγκτικού Συνεδρίου.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι