Εφάπαξ Παροχές

Ασφάλιση/Πρόσθετη και Επαγγελματική Ασφάλιση/Εφάπαξ ΠαροχέςΑρμοδιότητες του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών είναι:

α) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) για θέματα που αφορούν στην εφάπαξ πα- ροχή που χορηγείται από ν.π.δ.δ. και από ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης.

β) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφάλιση των μισθωτών του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου τομέα, των αυτοαπασχολούμενων, των ναυτικών και άλλων ειδικών κατηγοριών εργαζομένων για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής.

γ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών - εισοδήματος στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές για εφάπαξ παροχή, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

δ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την ασφάλιση για εφάπαξ παροχή, καθώς και τη χορήγηση εφάπαξ παροχής και η ερμηνεία αυτής.

ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας. ​

Γενικά για την Εφάπαξ Παροχή

Το εφάπαξ βοήθημα θεσμοθετήθηκε για να αμβλύνει τις συνέπειες από την απότομη μετάβαση από το ενεργό επαγγελματικό βίο στη συνταξιοδοτική αργία.

Σκοπός των Ταμείων Πρόνοιας [ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών)-ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ] είναι η καταβολή εφάπαξ παροχής στους αποχωρούντες ασφαλισμένους τους, το οποίο αποτελεί επέκταση της συνταξιοδοτικής προστασίας των εργαζομένων με σκοπό την αναπλήρωση μέρους του απολεσθέντος εισοδήματός τους. Η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι υποχρεωτική και από τους φορείς αυτούς καλύπτεται το σύνολο των μισθωτών του δημοσίου τομέα (δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών, ΟΣΕ κλπ) και ένα μικρό ποσοστό των μισθωτών ιδιωτικού τομέα (ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργάτες μετάλλου, εμποροϋπάλληλοι, υπάλληλοι εταιριών τσιμέντων, λιπασμάτων, υπάλληλοι πρακτορείων τύπου, κ.α.) και αυτοτελώς απασχολούμενων (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων, αρτοποιοί, κ.α.).​

 ​ΠΡΟΦΙΛ κλάδου εφάπαξ παροχών ET​EAΕΠ 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι