Επικουρική Ασφάλιση

​Ασφάλιση/Πρόσθετη και Επαγγελματική Ασφάλιση /Επικουρική Ασφάλιση


 άρθρο 30 π.δ. 134/2017 (Α΄168)

Αρμοδιότητες του τμήματος ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι:

     αα) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) για θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και επικουρική σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

     αβ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση των μισθωτών του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των μη μισθωτών, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

     αγ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών – εισοδήματος στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

     αδ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επικουρική ασφάλιση και επικουρική σύνταξη και η ερμηνεία αυτής.

     αε) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία καθώς και αντικρούσεων επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

          1. Η επικουρική ασφάλιση που παρέχεται από ν.π.δ.δ έχει συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με την κύρια ασφάλιση και έχει τα ίδια νομικά χαρακτηριστικά με την κύρια ασφάλιση: διέπεται από τους ίδιους κανόνες που διέπεται και η κύρια, είναι υποχρεωτική, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς και υπάρχουν οι οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, πραγματοποιείται χωρίς τη σύμπραξη του ενδιαφερόμενου και δεν εξαρτάται από τη θέλησή του. Η σχέση δηλαδή που δημιουργείται στην επικουρική ασφάλιση, σαν σχέση κοινωνικής ασφάλισης, είναι από τη φύση της αναγκαστική και δημοσίου δικαίου.

         Η επικουρική σύνταξη αποτελεί πρόσθετη περιοδική παροχή στις περιπτώσεις γήρατος – αναπηρίας – θανάτου, επιπλέον αυτής που χορηγείται από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Το κράτος, όμως, δεν χρηματοδοτεί ούτε εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις.

       Η επικουρική ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ένα μέρος αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

        Χρηματοδοτείται κατά βάση από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, με αναλογία εισφορών 1:1 και από τις εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζονται σε προαιρετική βάση για επικουρική ασφάλιση.

2.α. Με τον ν. 4052/2012 (άρθρα 35 – 48) συστήθηκε  το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ως ν.π.δ.δ., στο οποίο εντάχθηκαν σταδιακά μέχρι και την 1.9.2015 όλοι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν.π.δ.δ.), καθώς και οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εξαίρεση τέσσερις φορείς (Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΑΠΑΕ και ΤΕΑΠΕΠ του ΤΕΑΙΤ) που από 1.3.2013 μετατράπηκαν σε ν.π.ι.δ – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

           Με τον ν. 4387/2016 (άρθρα 74 και 90), το ΕΤΕΑ μετονομάστηκε από 1.1.2017 σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς εντάχθηκαν σ' αυτό από 1.1.2017 όλοι οι φορείς πρόνοιας (ν.π.δ.δ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Το ΕΤΕΑΕΠ συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.

        β. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 78 του ν. 4387/2016, το ΕΤΕΑΕΠ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής. ​

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

- Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

Βλ. συνημμένο  Προφίλ ETEAΕΠ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (4.12.17).doc​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι