Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο Υπουργείου: 2131516649, 2131516651

 

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ( oron_ergasias@ypakp.gr) Για τις διαδικασίες:

Αίτηση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση των νομίμων ορίων

Παροχή Δυνατότητας Άσκησης Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Κατάθεση Έκθεσης Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Αίτηση Μεταβολής Προϋποθέσεων Σύστασης και Λειτουργίας ΕΠΑ

Αίτηση Διακοπής Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Παροχή Δυνατότητας Άσκησης Δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Κατάθεση Έκθεσης Δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Παροχή Δυνατότητας Άσκησης Δραστηριότητας ΕΠΑ και ΙΓΕΕ σε Ενιαίο Χώρο

Αίτηση Μεταβολής Προϋποθέσεων Σύστασης και Λειτουργίας ΕΠΑ

Αίτηση Διακοπής Δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Αίτηση Επιστροφής Εγγυητικών Επιστολών Σε Συνέχεια Διακοπής Δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

 

  •  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ( dsr@ypakp.gr ). Για τις διαδικασίες:

Αίτηση διενέργειας συμφιλιωτικής διαδικασίας

 

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( asfaleiaygeia@ypakp.gr). Για τις διαδικασίες:

Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ

Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας (ΕΞΥΠΠ,ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας)

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Δραστηριοποίησης ως Επιχείρηση Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου (ΕΑΚ)

Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΑΚ

Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Παρέχουν Υπηρεσίες Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου (ΕΑΚ)

 

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ ΠΑΡΟΧΩΝ intaffairs@ypakp.gr .). Για τις διαδικασίες:

Αίτηση Εξαίρεσης Μισθωτών σε Απόσπαση

Αίτηση Εξαίρεσης λόγω απασχόλησης σε δύο κράτη

 

  • Για τη διαδικασία

Λοιπές> Υποβολή Ερωτήματος

α) Eπιχειρήσεις αφαίρεσης/κατεδάφισης αμιάντου, (Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) asfaleiaygeia@ypakp.gr

β) Iδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, (στη Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων) oron_ergasias@ypakp.gr

γ) Mητρώο φορτοεκφορτωτών, (Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων) dsr@ypakp.gr

δ) Oικογενειακά επιδόματα, (Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας) family@yeka.gr

ε) Πολιτικές ασφάλειας και υγείας στην εργασία, (Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) asfaleiaygeia@ypakp.gr

στ) Συλλογικές ρυθμίσεις, (Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων) dsr@ypakp.gr

ζ) Χρονικά όρια εργασίας, (Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων) oron_ergasias@ypakp.gr