Ιδιωτικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Εργασία/Ατομικές Ρυθμίσεις/Ιδιωτικές Υπηρεσίες ΑπασχόλησηςΤο Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία, είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για:

•    Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και της δραστηριότητας της μεσολάβησης, δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.)

•    Την παραλαβή των εγγυητικών επιστολών, την αναπροσαρμογή του ύψους αυτών, τη διαδικασία κατάπτωσης τους καθώς και τη διαδικασία επιστροφής τους.

•    Την τήρηση Μητρώου των Ι.Γ.Ε.Ε. και των Ε.ΠΑ.

•    Την εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης και του θεσμού της μεσολάβησης.

•    Τη στατιστική ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και Ε.Π.Α. με βάση τα στοιχεία της εξαμηνιαίας έκθεσης δραστηριοτήτων τους.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι