Έρευνα και Τεκμηρίωση Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία

​Εργασία/Ένταξη στην Εργασία/Έρευνα και Τεκμηρίωση Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία

​​

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α)​ o επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

 Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.


 Αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία:

αα) Η παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων της ελληνικής αγοράς εργασίας, των βασικών τάσεων και προοπτικών της και των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, με τη χρήση στατιστικών εργαλείων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ββ) Η καταγραφή των δεδομένων απασχόλησης και ανεργίας μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ερευνών.

γγ) Η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων για τις πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας αναφορικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τις πολιτικές της αγοράς εργασίας (LMP) υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ε.Ε.

δδ) Η συμμετοχή στην προετοιμασία και τήρηση των φακέλων της ελληνικής συμμετοχής στα Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε. για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

εε) Η συμμετοχή στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, σχετικές με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.

στστ) Η μέριμνα για τη διαχείριση και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι