Πολιτικές Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων

​​Εργασία/Ένταξη στην Εργασία/Πολιτικές Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών ΟμάδωνΣύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α)​ o​ ​επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

 Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων:

αα) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες και την ένταξή τους στην απασχόληση.

ββ) Η κατάρτιση σχεδίων δράσης και η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων για την ένταξη των ομάδων αυτών στην απασχόληση.

γγ) Η συμμετοχή σε εργασίες και δράσεις της Ε.Ε και Διεθνών Οργανισμών που αφορούν την απασχόληση των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

δδ) Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση τους, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάστασή τους.

εε) Η παροχή διοικητικής στήριξης στην Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του ν. 2643/1998.

στστ) Η σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων με τις οποίες καταρτίζονται προγράμματα Νέων θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως και προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας ατόμων με αναπηρίες κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του O.A.Ε.Δ..

ζζ) Η συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους, σε ζητήματα απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων, Φορείς και Υπηρεσίες, για την προώθηση και την επίλυση των σχετικών ζητημάτων.

Το Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α'/28-09-1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις προστατευτικές διατάξεις του ν.2643/1998 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Πολύτεκνοι, ΑμεΑ, συγγενείς ΑμεΑ, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, τέκνα αναπήρων πολέμου και τρίτεκνοι. 

Στον πυρήνα των ρυθμίσεων αυτού του νόμου βρίσκεται η ανάγκη προστασίας των προσώπων των παραπάνω κατηγοριών, πολλοί εκ των οποίων έχουν περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση με τη διασφάλιση όρων διαφάνειας.

Με βάση το ν.2643/1998 πραγματοποιούνται προκηρύξεις για:

·         Φορείς του Ιδιωτικού και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα

·         Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι