Πολιτικές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

​​​Εργασία/Ένταξη στην Εργασία/Πολιτικές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

​​​

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α)​ o ​​επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

 Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

αα) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

ββ) Η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

γγ) Η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές μονάδες του O.A.Ε.Δ., για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ή των καταρτιζόμενων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού του O.A.Ε.Δ. και για άδειες ασκήσεως επαγγέλματος διάφορων επαγγελμάτων.

δδ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου τομέα.

εε) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) και τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων για τα θέματα του θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης των παροχών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

στστ) Η μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν.

ζζ) Η μέριμνα για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι