Πολιτικές Ένταξης στην Εργασία: Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

​Εργασία/Ένταξη στην Εργασία/Πολιτικές Ένταξης στην Εργασία: Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση​


​​​

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α)​ o επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

 Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία:

αα) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (Κεφάλαιο Απασχόληση).

ββ) Η κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση και ο συντονισμός των φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

γγ) Η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων.

δδ) Η προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την στήριξη των ανέργων.

εε) Η υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.

στστ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής των παρεμβάσεων ένταξης στην απασχόληση.

ζζ) Η παρακολούθηση και καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου επί αρμοδιοτήτων που αφορούν πολιτικές απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, και η διατύπωση παρατηρήσεων επ' αυτών.

ηη) Η εκπόνηση αναφορών σχετικά με την επίτευξη της προόδου υλοποίησης παρεμβάσεων, την επίτευξη στόχων και την αξιοποίηση πόρων καθώς και η εκπόνηση συστήματος δεικτών.

θθ) Η εκπόνηση μελετών αξιολόγησης για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις (ex ante αξιολόγηση), για τις τρέχουσες πολιτικές (ενδιάμεση ή on going αξιολόγηση) και για τις πολιτικές που έχουν ολοκληρωθεί (ex post αξιολόγηση).

ιι) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητος του Τμήματος με κράτη μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

ιαια) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι