Μηχανισμός Διάγνωσης των Aναγκών της Aγοράς Eργασίας: Σχεδιασμός και Παρακολούθηση

​​​​​Εργασία/Ένταξη στην Εργασία/Μηχανισμός Διάγνωσης των Aναγκών της Aγοράς Eργασίας: Σχεδιασμός και Παρακολούθηση


​​​​​​​

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α)​ o​ επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας:

αα) Ο συντονισμός της ανάπτυξης και λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ο καθορισμός των εκροών και των εισροών του Μηχανισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισμού και η εποπτεία της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.

ββ) Η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για τον Μηχανισμό στην Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
γγ) Η ανάληψη δράσεων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

δδ) Η προώθηση της έκδοσης αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών όταν αυτό απαιτείται, για τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού και του Δικτύου του Μηχανισμού καθώς και για να ρυθμιστούν ειδικά θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του.

εε) Η μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραχθέντων από το ΕΙΕΑΔ αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, κατά το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και γενικότερα των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

στστ) Η μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας αναφορικά με την ανάπτυξη μηχανισμών διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού Μηχανισμού.

ζζ) Η μέριμνα για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου γύρω από την ανάπτυξη του Μηχανισμού, την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των εκπροσώπων των παραγωγικών υπουργείων γύρω από τις δυνατότητες του καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, ως προϋπόθεσης για τον μεταξύ τους διαμοιρασμό της ευθύνης αναφορικά με τη λειτουργία του Μηχανισμού, την παραγωγή των αποτελεσμάτων του και την αξιοποίησή τους.

ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι