Εποπτεία Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε.

Εργασία/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία/Εποπτεία Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε.Αρμοδιότητες του τμήματος αποτελούν :
α. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών – εργαζομένων, Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας και
β. Ο έλεγχος συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την έγκριση λειτουργίας παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π),   Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π), καθώς και ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.
γ. Ο έλεγχος συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Αφαίρεσης − Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.), καθώς και ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που εντάσσονται στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Μίας Στάσης
Α. Όσον αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης:
•    Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Φορέων Υλοποίησης Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας.  
Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3850/2010  (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ.
•    Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Ο αιτών μπορεί να συμμετέχει στην εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ως εκπαιδευτής αν πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση «Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας». Η υπουργική απόφαση έχει ετήσια διάρκεια.
•    Αίτηση Χορήγησης Έγκρισης Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
Κάθε φορέας εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης μπορεί να υποβάλει αίτημα για ένα πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν Β' ή Γ' κατηγορίας προσκομίζοντας ανάλογα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας  επιχειρήσεων διάρκειας 35 ωρών αφορούν εργοδότες οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και εργαζομένους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.. Τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας επιχειρήσεων διάρκειας 10 ωρών αφορούν εργοδότες για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
•    Κατάθεση Απολογισμού Προγράμματος Επιμόρφωσης - Κατάρτισης Τεχνικού Ασφάλειας.
Προαπαιτούμενο της διαδικασίας αποτελεί ο φορέας εκτέλεσης να έχει ήδη καταθέσει αίτηση έγκρισης του προγράμματος που εκτελέστηκε και για την οποία έχει λάβει εγκριτική Υπουργική Απόφαση.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να έχει τη δυνατότητα να χορηγεί βεβαιώσεις - πιστοποιητικά παρακολούθησης του προγράμματος στα άτομα που παρακολούθησαν τα σεμινάρια.
•    Αίτηση Χορήγησης Έγκρισης Προγράμματος Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας Αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ 100 ωρών.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 131784,  δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης κατηγορίας προγραμμάτων, Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών, έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, η Ένωση Ελλήνων Χημικών, τα πιστοποιημένα στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς επίσης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).
Στα προγράμματα, μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δηλαδή Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Σχολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., που έχουν τις ειδικότητες που προβλέπονται από το άρθρο 13 του ίδιου νόμου.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2-6-2010)
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
•    Υ.Α. 10520/213/2015 (ΦΕΚ 453/Β`/24-3-2015)
«Απόφαση Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2015»και η εφαρμοστική της εγκύκλιος.  (Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ετήσια διάρκεια και εκδίδεται καινούρια  κάθε χρόνο).
•    Υ.Α. 131784/2003 (ΦΕΚ 1624/Β`/5-11-2003)
«Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ»

Β. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, ΤΑ, ΙΕ):
1. Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.  
 2. Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ.
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, μετά από υποβολή αίτησης τροποποίησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ΕΞΥΠΠ, έως την παραλαβή της νέας επικαιροποιημένης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για  άσκησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.
3. Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Παρέχουν Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης.
Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας  και ιατροί εργασίας), τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων και συμπερασμάτων για τη λειτουργία των θεσμών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (ν. 3580/2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ)»
•    π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (ΦΕΚ 102/Α'/26-5-1999)

Γ.  Όσον αφορά την άσκηση δραστηριότητας ΕΑΚ (Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου)
1.    Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β] και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β].
2.    Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β] και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, μετά από υποβολή αίτησης τροποποίησης δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ΕΞΥΠΠ,  έως την παραλαβή της νέας επικαιροποιημένης  βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για  άσκησης δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β].
3.     Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]
Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β], τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων και συμπερασμάτων για τη λειτουργία του θεσμού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Οι εργασίες διαχείρισης αμιάντου κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του άρθρου  10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (ν.3850/2010) που σημαίνει εργασίες με υψηλή επικινδυνότητα αφού ο αμίαντος είναι υλικό πολύ επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία  και χρήση  του στην αγορά εργασίας.

Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς  επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο

Οι Ε.Α.Κ. προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου είτε ως εργολάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου ή τμήματος του έργου, πρέπει να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται  από διατάξεις κ.υ.α. 4229/395/15-2-2013.

Υπάρχουν δύο τύποι Ε.Α.Κ.:
•    Ε.Α.Κ. τύπου Α: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με κάθε είδους εργασίες σε όλα τα είδη αμιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα).
•    Ε.Α.Κ. τύπου Β: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με εργασίες μόνο σε μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά.

Για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 212/2006 (Α΄ 212).
Για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού ισχύουν αντίστοιχα οι αποφάσεις:
•    κ.υ.α. 15616/398/03.08.2010 (Β' 1340)  
•    υ.α. 9698/456/2014 (Β' 894)  
Για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς  επίσης και με εργασίες συντήρησης, επκάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο  μπορείτε να συμβουλευτείτε  και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 5885/557/2013
Επίσης υπάρχει πληροφοριακό υλικό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  www.ypakp.gr.
•    Εκπαιδευτικός φάκελος: "ΑΜΙΑΝΤΟΣ – Μέτρα Προστασίας"
H συγκεκριμένη έκδοση για τον αμίαντο διατίθεται και σε έντυπη μορφή.
•    Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006   

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι