Κέντρο Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων της Υ.Α.Ε.

Εργασία/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία/Κέντρο Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων της Υ.Α.Ε.Το Τμήμα κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε.  είναι η αρμόδια υπηρεσία για:

 • Την  εν γένει επιστημονική στήριξη της Διεύθυνσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για θέματα βλαπτικών παραγόντων (χημικοί, βιολογικοί, φυσικοί, ψυχοκοινωνικοί), εργονομίας και ασφάλειας.
 • Την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής της Υγείας και τη διεξαγωγή δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην εργασία,
 • Τη μελέτη των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των Ιατρών Εργασίας και του συστήματος διάγνωσης, αναγγελίας και καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών
 • Την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου του Τμήματος την αναθεώρηση και τον έλεγχο του αναπτυχθέντος Συστήματος Ποιότητας του εργαστηρίου στις μετρήσεις των παραγόντων μετά τη χορήγηση της Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
 • Την πρακτική στήριξη του έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας του Σ.ΕΠ.Ε.​
 • Την συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα που αφορούν τους χημικούς/βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες , την ασφάλεια και εργονομία καθώς και τη συνεργασία με Ευρωπαϊκά Δίκτυα ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας (quality control) των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων

Το Τμήμα ως προς τις αρμοδιότητες και την οργάνωση του διαρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες  ως εξής:

 

Χημικοί /βιολογικοί παράγοντες

 • Στήριξη και συμμετοχή στο νομοθετικό έργο που επιτελεί  το τμήμα Συνθηκών εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού  σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (νομοθεσία, ερωτήματα, συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ) .
 • Συνεχή ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μελετών για τις χημικές ουσίες που εκτελεί η αρμόδια επιστημονική επιτροπή SCOEL, σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ.
 • Συνεχή ενημέρωση από τους κυριότερους οργανισμούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία (European Agency for Safety and Health at Work , ECHA, HSE, BΑuA, NIOSH, OSHA) για θέματα όπως χημικές ουσίες, Κανονισμούς REACH, CLP, κλπ.
 • Συμμετοχή σε αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Προετοιμασία υλικού για την έκδοση νέων φυλλαδίων, οδηγών, παρουσιάσεων.
 • Εισηγήσεις και ενημέρωση, κατόπιν συνεννοήσεως, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν χημικούς/βιολογικούς  παράγοντες.
 •  Βιβλιογραφική έρευνα των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των χημικών παραγόντων και της δράσης τους πάνω στους εργαζόμενους. 
 • Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό εργαστηρίου βάσει της ακολουθητέας για κάθε χημικό/βιολογικό  παράγοντα μεθοδολογίας ελέγχου μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων την παρακολούθηση των αναγκών σε τεχνικά μέσα και την εισήγηση για την ανανέωση, συμπλήρωση και συντήρηση των μέσων αυτών
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων από χημικούς/βιολογικούς  παράγοντες στην εργασία, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516084,  fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).


Φυσικοί παράγοντες

 • Προσδιορισμός των φυσικών παραγόντων του  εργασιακού περιβάλλοντος, όπως θόρυβος, συνθήκες φωτισμού, κλιματικές συνθήκες, αερισμός, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνη και ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία, δονήσεις, κ.α. με τη διενέργεια μετρήσεων και εργαστηριακή επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
 • Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμοσμένων μελετών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος εργασίας για τον προσδιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε διάφορους φυσικούς παράγοντες.  Συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε χώρους εργασίας για την εξακρίβωση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος σε σχέση με τους φυσικούς παράγοντες.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου  σε θέματα φυσικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον και συμμετοχή σε αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό εργαστηρίου βάσει της ακολουθητέας για κάθε φυσικό παράγοντα μεθοδολογίας ελέγχου μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων την παρακολούθηση των αναγκών σε τεχνικά μέσα και την εισήγηση για την ανανέωση, συμπλήρωση και συντήρηση των μέσων αυτών
 • Βιβλιογραφική έρευνα και εργαστηριακή μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των φυσικών παραγόντων και της δράσης τους πάνω στους εργαζόμενους.
 • Παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών σε τεχνικά μέσα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων από φυσικούς  παράγοντες στην εργασία, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516088,  fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).

 

Προαγωγή της υγείας στην εργασία

 • Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής της Υγείας στους χώρους Εργασίας με στόχο την διάδοση της πληροφόρησης για την ΠΥΕ και την ΥΑΕ γενικότερα.
 • Διενέργεια ερευνών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που αφορούν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και γενικότερα τα θέματα της Προαγωγής Υγείας στους χώρους Εργασίας και εκπόνηση ενημερωτικού υλικού.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς ή Δίκτυα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας για την πραγματοποίηση κοινών ή συντονισμένων δράσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Παρακολούθηση του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σε θέματα ιατρικής της εργασίας, προαγωγής της υγείας και προληπτικής ιατρικής και η συμμετοχή σε αρμόδια όργανα , επιτροπές και ομάδες εργασίας.
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας στην εργασία, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516087,  fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).
 • Διεξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων που αφορούν εργαζόμενους διαφόρων επαγγελματικών κλάδων σχετικά με την πρόληψη ασθενειών και την διαχείριση της σωματικής και ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του χώρου εργασίας


Επαγγελματικές ασθένειες

 • Μελέτη των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία καθώς και  των παραγόντων πρόκλησης τους και εισήγηση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
 • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των Ιατρών Εργασίας και του συστήματος διάγνωσης, αναγγελίας και καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών
 • Η διενέργεια ερευνών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στους τομείς της Ιατρικής της Εργασίας και της προληπτικής ιατρικής, για την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων, οδηγιών, την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού, κλπ
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σε θέματα επαγγελματικών ασθενειών και συμμετοχή σε αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516040,  fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).

 

Ασφάλεια και εργονομία

 • Μελέτη της ασφαλούς και εργονομικής κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης από τους εργαζόμενους του εξοπλισμού εργασίας και των εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία και υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των εργαζομένων.
 • Υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, των μέσων, των διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας ώστε να προσαρμόζονται κατά το δυνατόν στις ψυχοσωματικές ικανότητες των εργαζομένων, ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία τους και να βελτιώνεται η απόδοση της εργασίας τους.
 • Έρευνα και μελέτη για την ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος εργασιών.
 • Η συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης για την έκδοση προδιαγραφών και προτύπων ασφαλούς κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης εξοπλισμού εργασίας και εξοπλισμών ατομικής προστασίας .
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και εργονομία στο χώρο εργασίας, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516560,  fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι