Συνθήκες Εργασίας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Εργασία/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία/Συνθήκες Εργασίας και Στρατηγικός Σχεδιασμός     Σύμφωνα με το άρθρο 21 του υπ’ αριθ. 134 Προεδρικού Διατάγματος (Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΦΕΚ 168 Α /6-11-2017) ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας  στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων προαγωγής της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο πλαίσιο της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ.Α.Ε.)
    Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού.
β) Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την   Υ.Α.Ε
γ) Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε.
δ) Τμήμα Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε.
ε) Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (SEVESO).

Αρμοδιότητες του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού:
1. Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
2. Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και η αξιολόγηση της Στρατηγικής αυτής.
3.Ο προγραμματισμός του νομοθετικού έργου και η εκπόνηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.
4. Ο καθορισμός μέτρων και προδιαγραφών για τη διαμόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας, τη χρήση εξοπλισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας, για την πρόληψη των κινδύνων σε χώρους εργασίας με αυξημένους δείκτες συχνότητας και βαρύτητας εργατικών ατυχημάτων, για την προστασία των εργαζομένων έναντι κινδύνων που προκύπτουν από την εισαγωγή της ρομποτικής ή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες ή νέων μεθόδων εργασίας.
5. Ο καθορισμός μέτρων και προδιαγραφών για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας από χημικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από καρκινογόνους χημικούς παράγοντες, από βιολογικούς παράγοντες και από την έκθεση των εργαζομένων σε φυσικούς παράγοντες.
6.  Ο καθορισμός μέτρων και προδιαγραφών για την πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας.
7.  Ο καθορισμός μέτρων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του θεσμού του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας.
8.  Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η εκπόνηση μέτρων και προδιαγραφών για την πρόληψη των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθενται κατά την εργασία τους νεαρά άτομα, άτομα μεγάλης ηλικίας και γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας.
9.  Η εισήγηση προς το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
10. Η παρακολούθηση των εργασιών των οργάνων και επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Ομάδα Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου, Συμβουλευτική Επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας) και η συμμετοχή σε αυτά κατά τη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε θέματα ασφάλειας της εργασίας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και η παρακολούθηση των εργασιών και η συμμετοχή στις διαδικασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά τη διαμόρφωση των διεθνών συμβάσεων και συστάσεων εργασίας για θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας.
11.  Η σύνταξη απαντήσεων επί ερωτημάτων νομικού ή κανονιστικού περιεχομένου για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και σε κάθε άλλη ερώτηση ή καταγγελία που εμπίπτει στα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
12.  Η συμμετοχή σε όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων και φορέων για την προπαρασκευή κειμένων νομοθετικού περιεχομένου στα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.
13.  Η σύνταξη εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών όσον αφορά την ενημέρωση-πληροφόρηση για τις νέες θεσπιζόμενες διατάξεις, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και διευκρινίσεων εν γένει για τις σχετικές διατάξεις, τους κώδικες κ.λπ.
14.  Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.
15.  Η σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του ΣΕΠΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι