Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

​​Εργασία/Αμοιβή Εργασίας/Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

​​​Τμήμα «Φορτοεκφορτωτών – Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών»

Σύμφωνα με την παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.7, του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012), σε συνέχεια του 3919/2011 (ΦΕΚ 32 / Α΄/ 2-3-2011)  και στο πλαίσιο ανοίγματος του επαγγέλματος της φορτοεκφορτωτικής εργασίας Λιμένα – Ξηράς δημιουργήθηκε με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου το «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος».

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 9944/734/28-3-2014 (ΦΕΚ 1104/Β΄), σε τροποποίηση της αριθμ. 14366/416/9-5-2013, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την  αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος και την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Μητρώο Α΄ και Μητρώο Β΄. Επιπρόσθετα, είναι σε ισχύ ο Κανονισμός Λιμένος (ΦΕΚ 1230 /Β΄/21-5-2013) και Κανονισμός Ξηράς (ΦΕΚ 1225/ Β΄/ 20-6-2016).

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4093/2012  (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)

ΚΥΑ 9944/734/30-4-2015 (ΦΕΚ 1104/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι