Στήριξη Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόληση Αλλοδαπών στην Ελλάδα

​Εργασία/Απασχόληση/Στήριξη Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόληση Αλλοδαπών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180Α) ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Απασχόλησης είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των μέτρων.
 
Η Διεύθυνση Απασχόλησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης.
β) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπη ρεσιών Απασχόλησης.
γ) Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα. 


 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα:
1.        Η συμβολή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.        Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
3.        Η προετοιμασία, ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες με σκοπό την σύναψη διακρατικών συμφωνιών τόσο για την εργασία μεταναστών στην χώρα μας όσο και για την προώθηση της απασχόλησης Ελλήνων πολιτών σε χώρες εκτός της Ε.Ε.
4.        Η συμμετοχή σε δράσεις διαβούλευσης με Διε θνείς Οργανισμούς σχετικά με ζητήματα που αφορούν πολιτικές για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι