Πολιτικές Απασχόλησης

​​Εργασία/Απασχόληση/Πολιτικές Απασχόλησης

​​​Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180Α) ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Απασχόλησης είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των μέτρων.
 
Η Διεύθυνση Απασχόλησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης.
β) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπη ρεσιών Απασχόλησης.
γ) Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Απασχόλησης:
1.        Η συμβολή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την απασχόληση, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων.
2.        Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (Κεφάλαιο Απασχόληση) και η συμμετοχή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών.
3.        Η κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσεων για την Απασχόληση, ο συντονισμός φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις και μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών και των σχετικών δεικτών, με σκοπό την άντληση στοιχείων για την ανατροφοδότηση των πολιτικών απασχόλησης.
4.        Η εφαρμογή και παρακολούθηση της νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων.
5.        Η υποστήριξη λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.
6.        Η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διάγνωσης για τον καθορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι