Πολιτικές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης

​Εργασία/Απασχόληση/Πολιτικές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180Α) ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Απασχόλησης είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των μέτρων.
 
Η Διεύθυνση Απασχόλησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης.
β) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπη ρεσιών Απασχόλησης.
γ) Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης:
1.        Η συμμετοχή στον σχεδιασμό, συντονισμό και αξιολόγηση συστημάτων και παρεμβάσεων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτι− σης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.
2.        Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ή των καταρτιζόμενων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και για άδειες ασκήσεως επαγγέλματος διάφορων επαγγελμάτων.
3.         Η παροχή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της δυ− νατότητας άσκησης της δραστηριότητας της μεσο− λάβησης για προώθηση στην απασχόληση μέσω των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και η ανάκλησή της.
4.         Η παροχή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της δυνατότητας άσκησης της δραστηριότητας της προσωρι− νής απασχόλησης μέσω των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και η ανάκλησή της.
5.        Η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης (Ι.Γ.Ε.Ε. και Ε.Π.Α.) και η επίλυση αναφυόμενων προβλημάτων.
6.        Η τήρηση Μητρώου και η στατιστική ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε και των Ε.Π.Α.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι