Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

​Εργασία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

​​​Το τμήμα προστασίας των εργαζομένων από Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγεται στην Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της Γενικής Δ/νσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση. Έχει ως αντικείμενο ευθύνης, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σε συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, από κινδύνους που μπορούν να προκύψουν λόγω ανεξέλεγκτων καταστάσεων (ατυχήματα μεγάλης έκτασης).

Οι βιομηχανικές αυτές εγκαταστάσεις καθορίζονται με βάση το είδος και τις ποσότητες των χημικών ουσιών που αποθηκεύουν, παράγουν, διακινούν (βάσει της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης) και είναι π.χ. τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι βιομηχανίες παραγωγής χημικών προϊόντων, οι εταιρίες παραγωγής ή / και αποθήκευσης φυτοφαρμάκων / φυτο-προστατευτικών προϊόντων, οι εταιρίες παραγωγής /αποθήκευσης εκρηκτικών ουσιών, οι εταιρίες αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, υγραερίων κλπ.

Η ισχύουσα νομοθεσία στην χώρα μας που διέπει τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, είναι η νέα Κ.Υ.Α. 172058/17.2.2016 (ΦΕΚ 354 Β΄/17.2.2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/18/ΕΕ», [με την απόφαση αυτή καταργείται η προηγούμενη οδηγία 96/82/ΕΚ, καθώς και η αντίστοιχη προηγούμενη ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376 /Β΄/19.3.2007)]. Η νέα ΚΥΑ, αναφέρεται συχνά και ως  "ΚΥΑ SEVESO III".

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι