Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

​Εργασία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Το Τμήμα του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)  με το πολύπλευρο έργο του και τις δράσεις του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσωπεί στηρίζει, συντονίζει και υλοποιεί στη χώρα μας τους στόχους και το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).  

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  -του οποίου η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος- απαιτεί μεταξύ άλλων την ίδρυση Εθνικού Εστιακού Πόλου σε κάθε Κράτος-Μέλος, δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο της αρμόδιας εθνικής επιτελικής αρχής για τα θέματα ΥΑΕ.

Με το έργο του το Τμήμα αποσκοπεί:

α) στην σε εθνικό επίπεδο προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ (κυρίως μέσω της διαχείρισης και διάχυσης όλης της διαθέσιμης πληροφορίας, εμπειρίας και γνώσης, της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης, προβολής, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης και της δικτύωσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων) και

β) στην ανάπτυξη της αναγκαίας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον (μέσω της υλοποίησης στοχευμένων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επιμέρους δράσεων αλλά και της ενσωμάτωσης των βασικών αρχών ΥΑΕ σε άλλες πολιτικές π.χ. στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της αρχικής και της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.).

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων το Τμήμα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας, θεματικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και υφιστάμενα δίκτυα παροχής πληροφόρησης ή/και συμβουλευτικής υποστήριξης προς όλα τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς ή επιχειρήσεις (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) αλλά και το γενικό πληθυσμό. Διαχειρίζεται επίσης το Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ, το οποίο απαρτίζουν κυβερνητικοί φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα συμβάλλει στη σχεδίαση, τη σύνταξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την ΥΑΕ, με βάση τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες και σε συμμόρφωση με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ΥΑΕ, όπως εκφράζεται από το ισχύον επίσημο κείμενο Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020  καθώς και άλλες συναφείς στρατηγικές και προγράμματα της ΕΕ, όπως η Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Τέλος, το έργο του Εθνικού Εστιακού Πόλου υποστηρίζεται από την σε εθνικό επίπεδο λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής για την ΑΥΕ (με τη συμμετοχή ενός κυβερνητικού εκπροσώπου και δύο εκπροσώπων των κορυφαίων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων) στο πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την ΥΑΕ και της θεσμοθετημένης τριμερούς διαβούλευσης για την ΥΑΕ.

Τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται επίσημα στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας (Π.Δ. 113, Τεύχος Α', ΦΕΚ 180/29-8-2014),  ο οποίος μεταξύ άλλων καθορίζει τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση και ειδικότερα της Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ3), όπου το Τμήμα έχει ενταχθεί οργανωτικά.

 

Κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος σύμφωνα με το προαναφερθέν Π.Δ. είναι:

 

α) Ο συντονισμός και η διαχείριση εφαρμογής του έργου του Εθνικού Εστιακού Πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και η στήριξη του έργου του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

β) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και η αξιολόγηση της Στρατηγικής αυτής.

 

γ) Η διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας, εμπειρίας και γνώσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α.Υ.Ε.), μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης Α.Υ.Ε., την αξιοποίηση του διαδικτύου και η επιμέλεια έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων.

 

Οι θεματικές ιστοσελίδες του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)  παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=V1MLCqNyGs18p3ug

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι