Προαγωγή της Υγείας, Βλαπτικοί Παράγοντες Ασφάλειας και Εργονομία

​Εργασία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/Προαγωγή της Υγείας, Βλαπτικοί Παράγοντες Ασφάλειας και Εργονομία

Το Τμήμα Προαγωγής της Υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων, Ασφάλειας και Εργονομίας είναι η αρμόδια υπηρεσία για:

 • Την  εν γένει επιστημονική στήριξη της Διεύθυνσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για θέματα βλαπτικών παραγόντων (χημικοί, βιολογικοί, φυσικοί, ψυχοκοινωνικοί), εργονομίας και ασφάλειας.
 • Την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής της Υγείας και τη διεξαγωγή δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην εργασία, την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και .
 • Τον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Αφαίρεσης − Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.).

Το Τμήμα ως προς τις αρμοδιότητες και την οργάνωση του ταυτίζεται με την πρώην Διεύθυνση ΚΥΑΕ (Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)  κι ως εκ τούτου διαρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες (πρώην Τμήματα) ως εξής:

Χημικοί παράγοντες

 • Στήριξη και συμμετοχή στο νομοθετικό έργο που επιτελεί  το τμήμα Συνθηκών εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (νομοθεσία, ερωτήματα, συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ) .
 • Συνεχή ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μελετών για τις χημικές ουσίες που εκτελεί η αρμόδια επιστημονική επιτροπή SCOEL, σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ.
 • Συνεχή ενημέρωση από τους κυριότερους οργανισμούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία (European Agency for Safety and Health at Work , ECHA, HSE, BΑuA, NIOSH, OSHA) για θέματα όπως χημικές ουσίες, Κανονισμούς REACH, CLP, κλπ.
 • Συμμετοχή σε αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Προετοιμασία υλικού για την έκδοση νέων φυλλαδίων, οδηγών, παρουσιάσεων.
 • Εισηγήσεις και ενημέρωση, κατόπιν συνεννοήσεως, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν χημικούς παράγοντες.
 •  Βιβλιογραφική έρευνα των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των χημικών παραγόντων και της δράσης τους πάνω στους εργαζόμενους. 
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων (εργοδοτών, εργαζομένων, τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και πολιτών) για θέματα που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων από χημικούς παράγοντες στην εργασία, είτε στην υπηρεσία, τηλεφωνικά (2131516650, 2131516565, 2131516175, fax 2103214310), ή με e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr. Δωρεάν διανομή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD).

Φυσικοί παράγοντες

 • Προσδιορισμός των φυσικών παραγόντων του  εργασιακού περιβάλλοντος, όπως θόρυβος, συνθήκες φωτισμού, κλιματικές συνθήκες, αερισμός, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνη και ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία, δονήσεις, κ.α. με τη διενέργεια μετρήσεων και εργαστηριακή επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
 • Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμοσμένων μελετών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος εργασίας για τον προσδιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε διάφορους φυσικούς παράγοντες.  Συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε χώρους εργασίας για την εξακρίβωση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος σε σχέση με τους φυσικούς παράγοντες.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου  σε θέματα φυσικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον και συμμετοχή σε αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Βιβλιογραφική έρευνα και εργαστηριακή μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των φυσικών παραγόντων και της δράσης τους πάνω στους εργαζόμενους.
 • Παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών σε τεχνικά μέσα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

Προαγωγή της υγείας στην εργασία

 • Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου στο πλαίσιο ορισμού της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ως  Εθνικός Εστιακός Πόλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους χώρους Εργασίας (ENWHP).  
 • Μελέτη των επαγγελματικών ασθενειών και των παραγόντων πρόκλησης τους και εισήγηση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
 • Η διενέργεια ερευνών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στους τομείς της Ιατρικής της Εργασίας, της Προαγωγής της Υγείας και της προληπτικής ιατρικής, για την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων, οδηγιών, την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού, κλπ.
 • Παρακολούθηση του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σε θέματα ιατρικής της εργασίας, προαγωγής της υγείας και προληπτικής ιατρικής και η συμμετοχή σε αρμόδια όργανα , επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Ασφάλεια και εργονομία

 • Μελέτη της ασφαλούς και εργονομικής κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης  από τους εργαζόμενους του εξοπλισμού εργασίας και των εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία και υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των εργαζομένων.
 • Υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, των μέσων, των διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας ώστε να προσαρμόζονται κατά το δυνατόν στις ψυχοσωματικές ικανότητες των εργαζομένων, ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία τους και να βελτιώνεται η απόδοση της εργασίας τους.
 • Έρευνα και μελέτη για την ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος εργασιών.
 • Η συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης για την έκδοση προδιαγραφών και προτύπων ασφαλούς κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης εξοπλισμού εργασίας και εξοπλισμών ατομικής προστασίας .

Έλεγχος συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Αφαίρεσης − Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.)

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ενταχθεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Μίας Στάσης:

α) Ο έλεγχος συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β], καθώς και ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

β) Η υποβολή εκθέσεων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως ΕΑΚ.

 Όσον αφορά την άσκηση δραστηριότητας ΕΑΚ (Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου) 

 1. Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]
  Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β] και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β].
 2. Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β] 
  Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β] και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, μετά από υποβολή αίτησης τροποποίησης δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ΕΞΥΠΠ,  έως την παραλαβή της νέας επικαιροποιημένης  βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για  άσκησης δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β].
 3.  Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β]
  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου [(Ε.Α.Κ.) τύπου Α ή Β], τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων και συμπερασμάτων για τη λειτουργία του θεσμού.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

  Οι εργασίες διαχείρισης αμιάντου κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του άρθρου  10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (ν.3850/2010) που σημαίνει εργασίες με υψηλή επικινδυνότητα αφού ο αμίαντος είναι υλικό πολύ επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία  και χρήση  του στην αγορά εργασίας.

  Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς  επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο

  Οι Ε.Α.Κ. προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου είτε ως εργολάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου ή τμήματος του έργου, πρέπει να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται  από διατάξεις κ.υ.α. 4229/395/15-2-2013.

  Υπάρχουν δύο τύποι Ε.Α.Κ.:
 • Ε.Α.Κ. τύπου Α: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με κάθε είδους εργασίες σε όλα τα είδη αμιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα).
 • Ε.Α.Κ. τύπου Β: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με εργασίες μόνο σε μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά.

Για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 212/2006 (Α΄ 212).

Για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού ισχύουν αντίστοιχα οι αποφάσεις:

Για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς  επίσης και με εργασίες συντήρησης, επκάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο  μπορείτε να συμβουλευτείτε  και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 5885/557/2013

Επίσης υπάρχει πληροφοριακό υλικό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  www.ypakp.gr.

Οι συγκεκριμένη έκδοση για τον αμίαντο διατίθεται και σε έντυπη μορφή.


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι