Συνθήκες Εργασίας

​Εργασία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/Συνθήκες Εργασίας

​​

          Σύμφωνα με το άρθρο 15 του υπ' αριθ. 113 Προεδρικού Διατάγματος (Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΦΕΚ 180 Α /29-8-2014) ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α.Υ.Ε.).

          Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας.

β) Τμήμα Προαγωγής της Υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων Ασφάλειας και  Εργονομίας

γ) Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

δ) Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.

ε) Τμήμα Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

στ) Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας:

 1. Η προώθηση νομοθεσίας για θέματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και κινδύνων για ειδικές ομάδες εργαζομένων. Η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για την εκπόνηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων συμμόρφωσης προς τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και για την κύρωση διεθνών συμβάσεων, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.
 2. Η συμμετοχή στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και επιτροπές, σχετικά με τις διαδικασίες διαμόρφωσης, έκδοσης και παρακολούθησης του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου.
 3. Η εκπόνηση μέτρων και προδιαγραφών, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Προαγωγής της Υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων Ασφάλειας και Εργονομίας, για την πρόληψη των κινδύνων σε χώρους εργασίας που αφορούν:

  α) την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων έναντι κινδύνων που προκύπτουν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες

  β) τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής προστασίας

  γ) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του θεσμού του Τεχνικού Ασφάλειας

  δ) την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας, από χημικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από καρκινογόνους παράγοντες, καθώς και βιολογικούς παράγοντες

  ε) την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε φυσικούς παράγοντες

  στ) την πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας

  ζ) την ασφάλεια της εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εργαζομένων που υπέστησαν ατύχημα

  η) την πρόληψη των κινδύνων, στους οποίους μπορεί να εκτίθενται κατά την εργασία τους, νεαρά άτομα, άτομα μεγάλης ηλικίας και γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας

  θ) την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή νέων μεθόδων εργασίας κ.α.
 4. Η σύνταξη απαντήσεων και γνωματεύσεων επί ερωτημάτων νομικού ή κανονιστικού περιεχομένου για θέματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και σε κάθε άλλη ερώτηση ή καταγγελία που εμπίπτει στα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
 5. Η συμμετοχή σε όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων και φορέων για την προπαρασκευή κειμένων νομοθετικού περιεχομένου στα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.
 6. Η σύνταξη εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών όσον αφορά την ενημέρωση – πληροφόρηση για τις νέες θεσπιζόμενες διατάξεις, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και διευκρινίσεων εν γένει για τις σχετικές διατάξεις, τους κώδικες κλπ.
 7. Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι