Κοινωνική Ένταξη, Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα των Ευκαιριών

​Εργασία/Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή/Κοινωνική Ένταξη, Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα των Ευκαιριών

​​Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 

1.     Παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, των Γενικών Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και της Διαδικασίας της Κοινωνικής Προστασίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

2.     Επιμέλεια για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη.

3.     Παρακολούθηση των δεικτών και ξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μέτρων που τίθενται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη.

4.     Συμμετοχή στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος σε ό,τι αφορά το στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

5.     Συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για την κατάρτιση της Εθνικής Κοινωνικής Έκθεσης.

6.     Εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

7.     Υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.

8.     Επιτελική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων πολιτικής κοινωνικής ένταξης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και άντληση στοιχείων για την ανατροφοδότηση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης.

9.     Διατύπωση προτάσεων για μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

10.  Μέριμνα για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση (άρθρο 18 του ν. 4147/2013, Α΄ 98).

11.  Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο μέτρων και πολιτικών που προέρχονται από κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

12.   Παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης κατά των διακρίσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

13.   Πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για κοινοτικά και εθνικά προγράμματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων.

14.   Παρακολούθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές πλευρές των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

15.   Σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που υλοποιούνται στο κοινοτικό πρόγραμμα Progress, ή σε οποιοδήποτε κοινοτικό πρόγραμμα, στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων.

16.   Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι