Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών

​Εργασία/Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή/Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών

​​Το Τμήμα για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α'/28-09-1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις προστατευτικές διατάξεις του ν.2643/1998 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Πολύτεκνοι, ΑμεΑ, συγγενείς ΑμεΑ, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, τέκνα αναπήρων πολέμου και τρίτεκνοι

Στον πυρήνα των ρυθμίσεων αυτού του νόμου βρίσκεται η ανάγκη προστασίας των προσώπων των παραπάνω κατηγοριών, πολλοί εκ των οποίων έχουν περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση με τη διασφάλιση όρων διαφάνειας.

Με βάση το ν.2643/1998 πραγματοποιούνται προκηρύξεις για:

  • Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
  • Φορείς του Ιδιωτικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  • Τυφλούς τηλεφωνητές.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι