Σχεδιασμός, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία

​Εργασία/Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή/Σχεδιασμός, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία

​​Αρμοδιότητες:

 

  • Ο σχεδιασμός πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η εισήγησή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία.
  • Η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Η εκπόνηση και συνεχής προσαρμογή του θεσμικού – κανονιστικού πλαισίου σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής  επιχειρηματικότητας.
  • Η εκπόνηση απαραίτητων εργαλείων για την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Ο σχεδιασμός και προώθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τα στελέχη όλων των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και η εισαγωγή του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
  • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 

Θεσμικό πλαίσιο:

Στο Νόμο 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α΄) ορίζεται η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) και η σύσταση Μητρώου κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι