Ατομική Σύμβαση Εργασίας και Συλλογική Οργάνωση

​Εργασία/Όροι Εργασίας/Ατομική Σύμβαση Εργασίας και Συλλογική Οργάνωση

​Οι κανόνες του εργατικού δικαίου, που εφαρμόζονται μόνο επί των συμβάσεων ή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας, περιλαμβάνουν σειρά προστατευτικών διατάξεων υποχρεωτικού χαρακτήρα υπέρ των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της ατομικής σύμβασης εργασίας, οι προστατευτικές διατάξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ενδεικτικά: ενημέρωση εργαζομένων για τους όρους της συμβάσεως εργασίας τους, ευέλικτες μορφές απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, συμβάσεις μέσω Εταιρειών Προσωρινής απασχόλησης, τηλεργασία), συμβάσεις των εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων, λύση της σχέσεως εργασίας (διάκριση των μισθωτών σε υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, καταβολή μειωμένης αποζημίωσης, αποσβεστικές προθεσμίες, βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, εγκυρότητα – ακυρότητα καταγγελίας, δοκιμαστική περίοδος, καταγγελία σύμβασης από το μισθωτό, κ.α.), προστασία μισθωτών σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, απόσπαση εργαζομένων, διαθεσιμότητα μισθωτών, εργασία μισθωτών εκτός έδρας, ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας, ανωτέρα βία, προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση, προστασία στρατευομένων μισθωτών, Κανονισμοί Εργασίας βάσει του ν.δ. 3789/1957.

Επίσης, στο πλαίσιο της συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, οι προστατευτικές διατάξεις κατοχυρώνουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους βάσει κυρίως του ν. 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, παρέχεται προστασία και διευκολύνσεις καταρχήν στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις κήρυξης απεργιών. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα όπως η ενημέρωση και διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων, τα συμβούλια των εργαζομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου προβλέπονται οι περιπτώσεις συμμετοχής των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Τα ανωτέρω θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του τμήματος Ατομικής Σύμβασης Εργασίας & Συλλογικής Οργάνωσης της Δ/νσης Όρων Εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι