Δικτύωση και Διακρατικές Συνεργασίες Κοινωνικών Επιχειρήσεων

​Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Δικτύωση και Διακρατικές Συνεργασίες Κοινωνικών Εππιχειρήσεων


​​​​​​​​Το Τµήµα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:

 α) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονοµία, συντονίζει τους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, προς το σκοπό της διαµόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση µε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονοµία και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο.

β) Τη συµµετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς που έχουν σχέση µε τα αντικείµενα της αρµοδιότητάς του.

γ) Τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραµµάτων - στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνική οικονοµία.

δ) Τη συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόµων έργων και δράσεων διεθνώς, τα οποία επικοινωνεί σε αρµόδια Υπουργεία και Φορείς του Δηµοσίου, καθώς και σε Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

ε) Το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην Ε.Ε. και διεθνώς.

στ) Τη διασύνδεση µε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας του εξωτερικού µε σκοπό την εκπόνηση πολιτικών και παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών µεταξύ φορέων κοινωνικής οικονοµίας.

ζ) Το σχεδιασµό και προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη δικτυώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι