Έρευνες και Μελέτες

​Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Έρευνες και Μελέτες


 Το Τµήµα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:

α) Το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και µελετών που αφορούν στην προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

β) Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων / βιβλιοθήκης µελετών και ερευνών, δηµόσια προσβάσιµης.

γ) Τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα για τη συµµετοχή και παρακολούθηση ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών.

δ) Τη δηµιουργία Μητρώου ερευνητών / µελετητών σε θέµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, κοινωνικής καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.

ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της εφαρµογής του εργαλείου µέτρησης κοινωνικού αντικτύπου (social auditing). στ) Την ενσωµάτωση των διεθνών αρχών για τον κοινωνικό αντίκτυπο​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι