Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

​​​​​Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.ΟTο Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:

α) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά µε τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισµών εργαζοµένων, απόκτησης ιδιότητας «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας».

β) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά µε τη λειτουργία και συµµετοχή στις υποστηρικτικές δοµές και στα υποστηρικτικά µέτρα.

γ) Την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισµών Εργαζοµένων.

δ) Την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών µέτρων για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

στ) Την παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.


Γενικές πληροφορίες για την Κοινωνική Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σύνολο παραγωγικών δραστηριοτήτων με χαρακτηριστικά που δεν έχουν ως κύριο σκοπό την αύξηση του κέρδους και του ιδιωτικού οφέλους των εμπλεκομένων αλλά δίνουν βαρύτητα σε κοινωνικούς σκοπούς, στην αλληλεγγύη και στην ισότιμη συμμετοχή.

Η συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης,  είναι σημαντική γιατί έχει τη δυνατότητα:

Α) Να συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης.

Β) Να δράσει επιβοηθητικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε αυτή.

Γ) Να λειτουργήσει ως φορέας παροχής υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε κοινωνικές κατηγορίες όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ.

Δ) Να συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη με δράσεις που άπτονται του πολιτισμού, της τοπικής και παραδοσιακής παραγωγής, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, των νέων μορφών ενέργειας.

Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί αναγκαιότητα και πρόκληση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη αναμένεται να είναι καθοριστική. Το σαφές και στέρεο θεσμικό πλαίσιο είναι ένα απαραίτητο θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός σταθερού αναπτυξιακού πυλώνα. Τα κίνητρα και οι υποστηρικτικές δράσεις θα πρέπει να δώσουν περαιτέρω ώθηση στον τομέα. Ωστόσο, η πρώτη ύλη, η ζωογόνος δύναμη παραμένει σταθερά η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η διάθεση για κοινωνική προσφορά και προσφορά στον τόπο και στον συνάνθρωπό μας.

 

Διαδικασία σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτεί τυπικές διαδικασίες ίδρυσης και ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  Η διαδικασία ίδρυσης είναι απλή , (δύο  βήματα),  περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) και περιλαμβάνει τα εξής:

1)  Υποβολή αίτησης με συνημμένο το Καταστατικό και επιπλέον δικαιολογητικά (περιγράφονται στην Υ.Α και διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του Φορέα). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης kalo.yeka.gr

2)  Έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

​Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Μητρώου

Ταχυδρομική δ/νση:


Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα


ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 


Σοφοκλέους 4, (εντός στοάς) 7ος όροφος


ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΩΡΕΣ: 9:00 - 15:00


Υ.Α. 42292/Δ9.11590/2-10-2015 (ΑΔΑ: Ψ764465ΘΙΩ-ΨΗΔ)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-3256570

e-mail: mitrwokoin@ypakp.gr


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι