Παρακολούθηση και Έλεγχος

​Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Παρακολούθηση και Έλεγχος

Το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:

α) την καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,

β) τον έλεγχο νοµιµότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας κατά τη λειτουργίας τους, αναφορικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου, η σύνταξη έκθεσης πορισµάτων ελέγχου και η έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων,

γ) τη συνεργασία µε τους καθ' ύλην αρµόδιους δηµόσιους φορείς, για την τήρηση του πλαισίου ελέγχων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση του Ταµείου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. ​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι