Πολιτικές-Σχεδιασμός Κ.ΑΛ.Ο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Πολιτικές-Σχεδιασμός Κ.ΑΛ.Ο

Το Τµήµα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:

α) Τη χάραξη και την εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, ως προς το συντονισµό, την ανάλυση κόστουςωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίµανση των σχετικών δράσεων για την εφαρµογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητάς της.

β) Την εκπόνηση και συνεχή προσαρµογή του θεσµικού – κανονιστικού πλαισίου σε θέµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.

γ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.

δ) Την επίλυση οριζόντιων θεµάτων διακυβέρνησης στα ως άνω θέµατα, σε συνεργασία και κατόπιν κατάθεσης προτάσεων από και προς τα Υπουργεία και τους Φορείς του Δηµοσίου, καθώς επίσης και την κατάθεση προτάσεων στους αρµόδιους Υπουργούς για τη βελτίωση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, καθώς και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.

ε) Το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής οικονοµίας σε εθνικό επίπεδο.

στ) Το σχεδιασµό και την προώθηση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και προς τη δηµόσια διοίκηση.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι