Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Καταπολέμηση Φτώχειας/Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

 
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι:
 

α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεση του με κοινωνικές υπηρεσίες, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και λοιπά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης ατόμων και ομάδων,

γ. η δημοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,

δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.


 Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης.

β) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.

δ) Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης.


 Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης είναι:

α) Η ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού.

β) Η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κ.Ε.Α., και όλων των προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

γ) Η παροχή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (όπως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών με την εφαρμογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

δ) Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών συναφών με την εφαρμογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

ε) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

στ) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.​​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι