Παρακολούθηση και Διασύνδεση

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Καταπολέμηση Φτώχειας/Παρακολούθηση και Διασύνδεση

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι:

​α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεση του με κοινωνικές υπηρεσίες, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και λοιπά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης ατόμων και ομάδων,

γ. η δημοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,

δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.


Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης.

β) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.

δ) Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης είναι:

​α) Η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του Κ.Ε.Α. και η υποβολή τους στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης του Κ.Ε.Α., σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

γ) Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του O.A.Ε.Δ., για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την ένταξη ή την επανένταξη των ωφελούμενων του Κ.Ε.Α., και των άλλων προγραμμάτων, στην αγορά εργασίας.

δ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του O.A.Ε.Δ., της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.

ε) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων, όπως με Δήμους, για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.

στ) Η εποπτεία υλοποίησης των προγραμμάτων και η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης.

ζ) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

η) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

θ) Η αξιολόγηση ή η παραλαβή του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προγραμμάτων και η μέριμνα για την ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό αυτών, από το Τμήμα Α'.

ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των δικαιούχων σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι