Σχεδιασμός και Θεσμική Υποστήριξη

​​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Καταπολέμηση Φτώχειας/Σχεδιασμός και Θεσμική Υποστήριξη

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι:

α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεση του με κοινωνικές υπηρεσίες, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και λοιπά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης ατόμων και ομάδων,

γ. η δημοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,

δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.


Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης.

β) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.

δ) Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης είναι:

α) Ο προσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

β) Ο συντονισμός των προβλεπόμενων σταδίων του ανωτέρω προγράμματος.

γ) Η εισήγηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Κ.Ε.Α..

δ) Η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

ε) Η εισήγηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κ.Ε.Α., για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

στ) Η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του Κ.Ε.Α..

ζ) Η σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδρομής.

η) Η αξιολόγηση του Κ.Ε.Α. και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό του.

θ) Ο καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων - οικονομικά αδύναμων.

ι) Ο σχεδιασμός και συντονισμός προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας, προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, προγραμμάτων αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, προγραμμάτων επισιτιστικής συνδρομής, προγραμμάτων αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εισήγηση και έκδοση του θεσμικού πλαισίου των ανωτέρω προγραμμάτων και των αναθεωρήσεων αυτού.

ια) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

ιβ) Ο σχεδιασμός κατευθυντήριων γραμμών προς τη Διαχειριστική Αρχή εκάστου προγράμματος και η εξασφάλιση της ορθής υλοποίησής τους.

ιγ) Η μελέτη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας για δομές προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας.

ιδ) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπισή της. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού.

ιε) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ.

Με το άρθρο 33 ΤΟΥ Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Τ.Α΄) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. Α3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 Τ.Β΄) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», προβλέφθηκε η δωρεάν  ισότιμη πρόσβαση όλων των ανασφαλίστων πολιτών για ιατρική περίθαλψη στο Ε.Σ.Υ., καθώς και η πρόσβασή τους  σε

φαρμακευτική περίθαλψη με τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους πολίτες.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από την επιβολή συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για οικονομικά αδύναμους και άλλες ευάλωτες κατηγορίες ανασφαλίστων πολιτών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων υποστηρίζουν την υλοποίηση του προγράμματος με τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και καταχώρησής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ.

Δυνάμει του Ν.Δ.57/1973 (ΦΕΚ 149 Τ.Α΄) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 842/1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 242/1988 Τ.Β'), ΌΠΩΣ ΙΣΧΎΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ.  603/1994 Υ.Α. (ΦΕΚ 148/1994 Τ.Β') ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ.3427/1995 Υ.Α. (ΦΕΚ 868/1995 Τ.Β΄), χορηγείται μηνιαίο χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους παλιννοστούντες ομογενείς ύψους 35,22€ μηνιαίως, κατόπιν υποβολής αίτησης στις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι