Εποπτεία, Έλεγχος και Αξιολόγηση Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή/Εποπτεία, Έλεγχος και Αξιολόγηση Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας


Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 β) Τμήμα Παρακολούθησης.

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.

δ) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

ε) Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

​​​​
Αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας είναι:

α) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και προτάσεων για την αξιοποίηση των πόρων των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωματεία, οργανώσεις κ.λπ.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία.

γ) Η έκδοση πράξεων σύστασης, κατάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής και έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωματεία, οργανώσεις κ.λπ.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία, καθώς και η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας των.

δ) Η εποπτεία, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας.

ε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κλειστής προστασίας σε παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία και η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών.

στ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.λπ.) από Δήμους, φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών.

 ζ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και των διαχειριζόμενων κοινωνικών πόρων.

η) Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης, από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

θ) Η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας φορέων Ν.Π.Δ.Δ. για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας φορέων Ν.Π.Ι.Δ. για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία, καθώς και ο προσδιορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

ι) Η εισήγηση για τη σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η αξιοποίηση των εκπονούμενων ερευνών.

ια) Η εισήγηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης.

ιβ) Η συνεργασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσής τους, όπου προβλέπεται.

ιγ) Η παρακολούθηση της αξιοποίησης και κατανομής των, απευθείας, μέσω Περιφερειών ή από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, επιχορηγήσεων.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι