Παρακολούθηση

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή/Παρακολούθηση

​​

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 β) Τμήμα Παρακολούθησης.

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.

δ) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

ε) Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.


Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης είναι:

α) Η συνεργασία με ομάδες εργασίας συναρμόδιων Υπουργείων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων.

β) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης.

γ) Η συμβολή στο συντονισμό της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών.

δ) Η συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, με σκοπό των προώθηση θεμάτων, που άπτονται της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε.

ε) Η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ερευνών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης.

στ) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστούν από κάθε οργανισμό τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία.

ζ) Η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία και η μέριμνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσης τους από τους συναρμόδιους φορείς.

η) Η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στα παραγόμενα αποτελέσματα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους παρεμβάσεων και στην επίτευξη των ειδικών και γενικών στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών.

θ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισμός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εμποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

ι) Η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ια) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, των Γενικών Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και της Διαδικασίας της Κοινωνικής Προστασίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

ιβ) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

ιγ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος σε ό,τι αφορά το στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ιδ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για την κατάρτιση της Εθνικής Κοινωνικής Έκθεσης.

ιε) Η παρακολούθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές πλευρές των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ιστ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στοιχείων.

ιζ) Η έγγραφη ενημέρωση των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου.

ιη) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση των απορρήτου των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

ιθ) Η εποπτεία και ο έλεγχος του διατροφικού Προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα».

ιι) Η παραλαβή και επεξεργασία εκθέσεων - αναφορών προόδου από όλα τα όργανα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του ν. 4445/2016. ​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι