Πιστοποίηση και Εθνικό Μητρώο Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας

Κοινωνική Αλληλεγγύη/Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή/Πιστοποίηση και Εθνικό Μητρώο Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας


Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 β) Τμήμα Παρακολούθησης.

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.

δ) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

ε) Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.​

Αρμοδιότητες του Τμήματος Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας είναι:

α) Η εισήγηση για τον καθορισμό προϋποθέσεων εγγραφής και η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εν γένει δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής στήριξης και προστασίας.

β) Η εισήγηση για τον καθορισμό προϋποθέσεων και διαδικασιών και η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στοιχείων.

δ) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση των απορρήτου των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

ε) Η διαχείριση Ενιαίου Συστήματος Πληρωμής Προνοιακών Επιδομάτων, ο έλεγχος και η εισήγηση πραγματοποίησης πληρωμών σε κεντρικό επίπεδο.

στ) Ο πρωτογενής έλεγχος βάσει των στοιχείων του Μητρώου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη χορήγηση παροχών.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι