Τεκμηρίωση και Πληροφοριακά Συστήματα

​​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή/Τεκμηρίωση και Πληροφοριακά Συστήματα

​​

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 β) Τμήμα Παρακολούθησης.

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.

δ) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

ε) Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.​​​


Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι:

α) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδημα - φτώχεια, απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον).

β) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται της εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους.

γ) Η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων, μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων.

δ) Η συγκέντρωση και τεκμηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης (όπως θεματικές μελέτες, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές με ζητήματα ευάλωτων ομάδων).

ε) Η εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή της Ε.Σ.Κ.Ε. στστ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα, για τη διενέργεια ερευνών ή μελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και μέτρων, σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Σ.Κ.Ε.

 ζ) Ο καθορισμός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και τον καθορισμό των απαιτήσεων Μητρώων και βάσεων δεδομένων.

η) Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προσδιοριστεί η μορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδομένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα.

θ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και των απαιτούμενων υποδομών

για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση με άλλους φορείς.

ι) Η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, που τηρούνται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

 ια) Η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού σε εξοπλισμό πληροφορικής (π.χ. λογισμικό) και επικοινωνιών.

ιβ) Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, κρατικούς οργανισμούς, Περιφέρειες ή Δήμους, δομές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων, επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 ιγ) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 ιδ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στοιχείων.

ιε) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση των απορρήτου των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι