Άτομα με Αναπηρία

​​​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Πολιτικές Ατόμων με Αναπηρία/Άτομα με Αναπηρία


Γενικές Πληροφορίες: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.δ. 134/2017) είναι: 

·        Η διερεύνηση των προβλημάτων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, η καταγραφή και αξιολόγηση των παραμέτρων τους, η μελέτη και η επεξεργασία νέων, σύγχρονων μορφών και μεθόδων κοινωνικής φροντίδας και η κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων.

·     Η εισήγηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο την προστασία των ατόμων με αναπηρία, την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών τους, την αποκατάσταση, την προώθηση της αυτονομίας τους και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

·         Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και της πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

·        Η συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου για την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

·        Ο έλεγχος προτάσεων των φορέων για την υλοποίηση έργων που αφορούν τη λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών για ΑμεΑ και η έγκριση, από άποψη σκοπιμότητας, της ένταξης και χρηματοδότησης τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

·     Η εισήγηση προς τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία, καθώς και για την έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής τους και για τη χωροταξική κατανομή τους.

·         Η μέριμνα για την πλήρη εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

·          Η μέριμνα για την προσαρμογή του συνόλου των υποδομών και υπηρεσιών του Υπουργείου στις απαιτήσεις προσβασιμότητας των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία.

·           Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή πάσης φύσεως οικονομικής ενίσχυσης στα άτομα με αναπηρία.

·       Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κάθε είδους για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης που αφορούν ΑμεΑ.

·       Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς στην Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα προστασίας των ΑμεΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και, τεχνογνωσίας.

·          Η εφαρμογή και η παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων αρωγής πάσης φύσεως προς τα άτομα με αναπηρία και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.

·          Η αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν κάθε είδους παροχές, προγράμματα, πολιτικές, δράσεις και δομές κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, την αξιολόγησή τους και τη λήψη βελτιωτικών μέτρων και παρεμβάσεων.

·        Η εισήγηση προτάσεων προς χρηματοδότηση, η εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία των ΑμεΑ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης, η καταγραφή και παρακολούθηση των 39 δραστηριοτήτων των προγραμμάτων που αναπτύσσουν Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και μη κρατικές Οργανώσεις.

·      Ο σχεδιασμός και προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.

 

Προγράμματα και δράσεις του Τμήματος Ατόμων με Αναπηρία

1. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

 

α) Γενικές Πληροφορίες:

Η υπηρεσία μας με το σχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρίες αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.

Αναλυτικότερα εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης  στα πλαίσια του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (Επισυνάπτεται πίνακας με τα 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, τις κατηγορίες αυτών και τη σχετική νομοθεσία).

Με το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄) ,όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίστηκε όπως «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας ...εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή (ΚΕΠΑ), ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.» Επιπλέον με την έκδοση της υπ. αριθμ. Φ.80000/ 45219/1864/18-12-2017 ΚΥΑ με θέμα «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 4591/Β΄/2017) διαφοροποιήθηκαν τα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση.

β) Σχετική Νομοθεσία:

i) Άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α' 228)

ii) Αριθμ. Φ.80000/ 45219/1864/18-12-2017 ΚΥΑ (Β' 4591)

 

2.  Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ


Γενικές Πληροφορίες

Η υπηρεσία μας κάθε χρόνο, υλοποιεί  Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για ΑμεΑ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ). Το ανωτέρω πρόγραμμα υλοποιείται κατά την θερινή περίοδο σε όλη  τη χώρα και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με Αναπηρίες.

      Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ
  • Η βελτίωση της υγείας τους και της ποιότητας της ζωής τους
  • Η ανακούφιση των οικογενειών τους  και των φροντιστών τους γενικότερα
  • Η διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων οι οποίοι όταν κλείνουν τα σχολεία και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας κατά την θερινή περίοδο αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών τους .

 

3. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ


​α) Γενικές Πληροφορίες

​​Η Διεύθυνση μας κάθε έτος, σε συνεργασία με τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης δωρεάν ή μειωμένου δελτίου μετακίνησης για τα Άτομα με Αναπηρίες, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/Α΄), εκδίδεται κάθε έτος Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης χορηγείται στα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 23.000 ευρώ ή το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Επίσης Δελτίο Μετακίνησης χορηγείται και στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω .

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ανεξαρτήτως εισοδήματος δικαιούνται Κάρτα με την οποία παρέχεται 50% έκπτωση στα εισιτήρια των υπεραστικών λεωφορείων.

 

 β) Σχετική Νομοθεσία:

άρθρο 25 του ν. 2072/1992 (Α' 125)

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι