Πολιτικές και Προγράμματα Αποϊδρυματοποίησης ΑΜΕΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων

Κοινωνική Αλληλεγγύη/Πολιτικές Ατόμων με Αναπηρία/Πολιτικές και Προγράμματα Αποϊδρυματοποίησης ΑΜΕΑ, Χρονίως Πασχόντων και ΗλικιωμένωνΓενικές Πληροφορίες: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(π.δ. 134/2017) είναι:

·         Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας τις οποίες λειτουργούν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

·         Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, ή συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ή επανένταξης των φιλοξενούμενων σε μονάδες κλειστής φροντίδας που λειτουργούν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

·         Η εισήγηση για όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο τη μετάβαση από την κλειστού τύπου φροντίδα για άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους στην παροχή της πλήρους προστασίας τους εντός της κοινότητας, με προώθηση της αυτονομίας τους και της κοινωνικής τους επανένταξης.

·         Η εισήγηση για προγράμματα και δράσεις πρόληψης της ιδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων, μέσω της παροχής κάθε είδους φροντίδας για τις ειδικές ανάγκες τους, την αποκατάστασή τους, τη διατήρηση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, την ένταξή τους στην κοινότητα  και την αποφυγή του κοινωνικού τους  αποκλεισμού.

·         Η διμερής και πολυμερής συνεργασία, επί παντός θέματος αρμοδιότητος του Τμήματος, με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

·         Η συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου προς εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ή πρόληψής της, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

·         Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς εκπόνηση μελετών και ερευνών στο θέμα της αποϊδρυματοποίησης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στον τομέα αυτόν.

·         Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

·         Η εφαρμογή και η παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.

·         Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα  της ένταξης και χρηματοδότησης δράσεων και έργων αποϊδρυματοποίησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς.

 

Οργάνωση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ),

α) Γενικές Πληροφορίες:

Η ίδρυση και λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2072/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3329/2005. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η αρ. πρωτ. Π3α/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10-1-2007 (ΦΕΚ 74/Β΄/07) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση».

Ο Βασικός σκοπός λειτουργίας των Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν υποχρεωτικά μικρές μονάδες και διακρίνονται σε : Σ.Υ.Δ.- Διαμερίσματα όπου διαβιούν ένα έως τέσσερα  ΑμεΑ και Σ.Υ.Δ. - Οικοτροφεία όπου διαβιούν πέντε έως εννέα ΑμεΑ. 

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ. μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι φορείς που ιδρύουν Σ.Υ.Δ. οφείλουν να παρέχουν οργανωμένα όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για την υγιεινή άνετη και ασφαλή διαβίωση των ΑμεΑ σε αυτές. Παρέχουν δε εκτός των άλλων και διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φιλοξενουμένων σε αυτές ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον καθώς και συνεχή ιατρική φροντίδα.   

Η υπηρεσία μας στήριξε την δημιουργία των Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ προτείνοντας την ένταξη των δράσεων για την ανέγερση, οργάνωση και λειτουργία τους στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Θεματικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για την ίδρυση και λειτουργία 39 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, δυναμικότητας 243 ατόμων.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1)Άρθρο 30 του Ν. 2072/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του Ν. 3329/2005.

2)Αριθμ. Π3α/Φ. ΓΕΝ/ΓΠοικ. 3394/10-1-2007ΚΥΑ (ΦΕΚ. 74/Β΄/07).

3)Άρθρο 46 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ. 31/Α')

4) Αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠ.26275/1048/22-1-2014ΚΥΑ(ΦΕΚ.172/Β΄/14).

5)Άρθρο 48 του  Ν. 4316/24-12-2014(ΦΕΚ. 270/Α').​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι