Χρονίως Πάσχοντες και Ηλικιωμένοι

Κοινωνική Αλληλεγγύη/Πολιτικές Ατόμων με Αναπηρία/Χρονίως Πάσχοντες και ΗλικιωμένοιΓενικές Πληροφορίες: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χρονίως Πασχόντων και  Ηλικιωμένων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.δ. 134/2017) είναι:

·         Η μελέτη, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

·         Η μέριμνα για την παροχή πάσης φύσεως ενίσχυσης και αρωγής σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με στόχο την άνετη διαβίωσή τους, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

·         Η εισήγηση προς την Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων κάθε μορφής που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κλειστής προστασίας σε χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, καθώς και η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας τους.

·         Η εισήγηση προς την Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων από Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της λειτουργίας αυτών των δομών.

·         Η εισήγηση προς την Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου για την έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής φορέων κοινωνικής προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

·         Η αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για πάσης φύσεως παροχές, προγράμματα και δομές κοινωνικής προστασίας για χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, με σκοπό την αξιολόγησή τους και την λήψη βελτιωτικών μέτρων.

·         Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος με κράτη – μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

·         Ο σχεδιασμός και προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για τα δικαιώματα των χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και την καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

Για την προστασία των ηλικιωμένων λειτουργούν οι κάτωθι δομές/προγράμματα:

1.Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής

α) Γενικές Πληροφορίες:

Σε μοναχικούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους ηλικιωμένους από 65 ετών και άνω καθώς και σε ζεύγη ανασφαλίστων οικονομικά αδύνατων ηλικιωμένων χορηγείται επίδομα στέγης με την μορφή ενοικίου, υπό την προϋπόθεση ότι στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο κτίριο, τελούν σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο, της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ικανά να τους παρέχουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών τους δαπανών.

Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μέσω των αρμόδιων προνοιακών υπηρεσιών των οικείων δήμων της χώρας και το ύψος του ανέρχεται μέχρι το ποσό των 362 € μηνιαίως για κάθε δικαιούχο.


β) Σχετική Νομοθεσία:

α)Η με αριθμ. Γ3/οικ.2615/22-5-1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 329), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ3/οικ./2435/8-7-1987 (Β' 435), όμοια.

2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

α) Γενικές Πληροφορίες:

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά και σε άτομα με αναπηρία που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν καταστάσεις απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων χωρίς απόσπασή τους από το οικείο περιβάλλον τους.

Η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατάθηκε έως τις 31-12-2019. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από δήμους, νομικά τους πρόσωπα ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες σε δικαιούχους του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», δηλαδή συνταξιούχους φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του προγράμματος «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα», ήτοι ηλικιωμένους ανασφάλιστους οικονομικά αδύνατους πολίτες και ΑμεΑ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες των οικείων δήμων, ενώ οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» στα Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ της περιοχής τους.

β) Σχετική Νομοθεσία:

άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α' 107).

3.Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας Πηλοθεραπείας

 Γενικές Πληροφορίες:

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4488/2017 (Α' 137), έχει προωθηθεί για υπογραφή σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση προγράμματος Κατασκηνώσεων –Λουτροθεραπείας –Πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρία. Στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, οι πάροχοι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος.​


4. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

α) Γενικές Πληροφορίες:

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χορηγείται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360 €) και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος στον ιστότοπο του ΟΓΑ www.oga.gr ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΓΑ 213.15.19.300.

β) Σχετική Νομοθεσία:

i) Άρθρο 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

ii) Αριθμ. Φ10034/24237/655/29-7-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2401).

iii) Αριθμ. 8/2016 εγκύκλιος του ΟΓΑ.

 

5. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

α) Γενικές Πληροφορίες:

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Για τη λειτουργία κάθε ΚΗΦΗ είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Τα ΚΗΦΗ ιδρύονται και λειτουργούν από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, σε αστικές και ημι-αστικές περιοχές, διασυνδέονται δε σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή.

Οι ηλικιωμένοι ή οι οικογένειες αυτών που επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΗΦΗ, θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες των οικείων δήμων.

β) Σχετική Νομοθεσία:

i) Αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/9-10-2001 απόφαση (Β' 1397).

ii) Αριθ.  Π1γ/ΓΠ/οικ. 11801/5-2-2003 απόφαση (Β' 160).

iii) Αριθμ. Δ27/οικ. 9746/409/4-4-2013 απόφαση (Β' 914).


6. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)

α) Γενικές Πληροφορίες:

Η κλειστή περίθαλψη των ηλικιωμένων παρέχεται από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού (ιδρύονται από φιλανθρωπικά σωματεία, την Εκκλησία κ.λπ.) ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδρύονται από ιδιώτες). Βασική προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία τους είναι η έκδοση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και ειδικότερα, για τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ιδρύσουν ΜΦΗ θα πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας.


​β) Σχετική Νομοθεσία:

i) ν. 2345/1995 (Α' 213).

ii) ν. 4455/2017 (Α' 22).

iii) Η αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/15-6-2007 απόφαση (Β' 1136) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

iv)  Η αριθμ. 16765/9/19-5-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1839).

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι